หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

แผนการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง

ระยะเวลาการอบรม

  • 30 วัน (180 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 25,000 บาท

  • 23,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

       ค่าลงทะบียน จป.เทคนิคขั้นสูง เป็นค่าลงทะเบียน 30 วัน  กรณีเรียนเสริมสืบเนื่องมาจากสอบซ่อม ครั้งที่ 1 แล้วยังไม่ผ่าน ท่านจะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาที่ไม่ผ่านโดยเสียค่าใช้จ่ายหมวดละ 2500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เนื้อหาหลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง