สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

การสำรวจความปลอดภัยเพื่อการควบคุมความสูญเสีย (Safety Inspection for Loss Control)

logo-green

 

หลักการและเหตุผล

         การสำรวจความปลอดภัยตามแผนเป็นวิธีการที่ดีที่สุด นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด และมีประสิทธิผลที่สุดในการค้นหาปัญหา หรือความเสี่ยงที่ก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย (Pro-contact) ความจำเป็นที่เจ้าของงานต้องทำการตรวจสอบตามแผนอย่างสม่ำเสมอเกิดจากแนวคิดที่ว่า “ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลา” เพราะในการทำงานอย่างมีความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ อาทิ เช่น บุคลากร สภาพการทำงาน สภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ ดังนั้นเจ้าของงานจึงควรตระหนักในเหตุนี้ และจัดให้มีการค้นหาปัญหาทั้งจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจากการกระทำของผู้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะได้หาแนวทางป้องกันและควบคุมความสูญเสียได้ทันเหตุการณ์และต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์

 • เพื่อทำการสำรวจความปลอดภัยและชี้บ่งอันตรายที่แฝ้งเร้นอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • เพื่อทำการแก้ไขป้องกันก่อนที่อันตรายจำนำมาสู่การเกิดอุบัติการณ์
 • เพื่อประเมินระดับความปลอดภัยเบื้องต้นของสถานประกอบกิจการ

วิธีการดำเนินการสำรวจ

 • ประชุม ร่วมกับ จป.วิชาชีพ/ผู้ประสานงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการเพื่อเตรียมการสำรวจความปลอดภัย
 • ทำการ walk through survey เบื้องต้นก่อนสำรวจในรายละเอียด
 • ผู้เชี่ยวชาญใช้แบบสำรวจความปลอดภัยในการชี้บ่งอันตราย
 • ทำการสรุปผลการสำรวจเพื่อการแก้ไขปรับปรุงและประเมินระดับคะแนจากการสำรวจ
 • จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจ

ผู้สำรวจ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ ทำงาน(ประเทศไทย)

 

ระยะเวลาในสำรวจ

 • 1 วัน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สถานประกอบกิจการได้ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อควบคุมความสูญเสีย
 2. เป็นการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยของ สถานประกอบกิจการ