สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

บริการตรวจประเมินระดับการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นตามแนวทาง Basic safety Audit ของ ISRS (International Safety Rating System)

 

logo-zero

       การบริหารจัดการและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขององค์กรเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวัดระดับการจัดการ เพื่อเทียบกับมาตรฐานว่าองค์กรของเรามีระดับการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยู่ในระดับใด

       ระบบการวัดผลตามแนวทางของ International Safety Rating System หรือ ISRS เป็นระบบที่มีการวัดผลเป็นระดับคะแนน โดยที่ Basic Safety Audit วัดในองค์ประกอบหลักที่สำคัญและองค์กรจำเป็นจะต้องมี และมีการแปลผลเป็นระดับคะแนนและร้อยละ เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละองค์ประกอบ (Element)

          แนวทางดังกล่าวจะทำให้องค์กรได้รับการวัดผลและแปลผลระดับคะแนนและร้อยละ องค์ประกอบหลักในแบบตรวจประเมิน Basic Safety Audit ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถวางแผนยกระดับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อทำการตรวจวัดประเมินผลการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแปลผลเป็นคะแนนเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
  2. เพื่อจะสามารถทราบ Gap ของระดับคะแนน เมื่อเทียบกับมาตรฐานของคะแนนในแต่ละองค์ประกอบในแบบตรวจ Basic Safety Audit ตามแผน ISRS
  3. เพื่อสามารถนำข้อมูลไปวางแผนแก้ไข Gap ที่ได้จากการวัดผล อันจะนำไปสู่การยกระดับต่อไป

 

วิธีการดำเนินการ

  1. ทีมผู้เชี่ยวชาญของสมาคมฯ จะทำการตรวจประเมินโดยใช้แบบตรวจ Basic Safety Audit ตามแนวทาง ISRS โดยจะทำการสัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจระบบการจัดการขององค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  2. ทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำการสำรวจสภาพการณ์ โดยใช้แบบประเมิน PC tour physical condition Evaluation เพื่อประเมินสภาพการณ์ เพื่อยืนยันระบบ
  3. ทีมผู้เชี่ยวชาญจะทำการออกรายงานการประเมินผล และจัดการข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อยกระดับคะแนนให้สอดคล้องตามระบบการบริหารจัดการตามแนว ISRS ต่อไป
  4. ทีมผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลการประเมินวัดผล ต่อคณะผู้บริหารขององค์กร