Facebook
 รูปเล่ม

 • ปกพิมพ์ 4 สี ปกหน้า-หลัง กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม
 • เนื้อในพิมพ์ขาว-ดำ  หน้า-หลัง 264 หน้า 132 แผ่น
 • กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
 • แทรกกระดาษสีแยกเอกสารเป็นชุดๆ
 • เข้าเล่มใสกาว


 เหมาะสำหรับ

 • สถานประกอบกิจการที่ต้องจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน   (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 • สถานประกอบกิจการทั่วไปที่ยังไม่เคยจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย
 • จป.เทคนิคขั้นสูง และ จป.วิชาชีพ
 • OSHMR ( Occupational Safety and Health Management Representative)
 • คณะกรรมการบริหารระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • สำหรับผู้สนใจทั่วไป


 เนื้อหา
     ภายในคู่มือประกอบด้วยเอกสาร 6 ชุด

 • เอกสารชุดที่ 1 ILO-OSHMS คืออะไร ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำระบบไปใช้ และขั้นตอนการจัดทำระบบโดยย่อ
 • เอกสารชุดที่ 2  คู่มือการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแนวปฏิบัติของ ILO-OSHMS 2001อธิบายรายละเอียดวิธีการจัดทำระบบการจัดการในแต่ละองค์ประกอบและข้อกำหนดของระบบการจัดการฯ 
 • เอกสารชุดที่ 3  คู่มือระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแนวปฏิบัติของ ILO-OSHMS 2001  อธิบายภาพรวมและความเชื่อมโยงขององค์ประกอบและข้อกำหนดของระบบการจัดการกับระเบียบการปฏิบัติงาน (Standard  Procedure)
 • เอกสารชุดที่ 4  รายการและตัวอย่างระเบียบปฏิบัติที่จำต้องต้องจัดทำตามระบบการจัดการฯ ประกอบด้วย 15 ระเบียบปฏิบัติ (Standard Procedure)
 • เอกสารชุดที่ 5   รายการและตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นต้องจัดทำซึ่งสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ   
    (Standard  Procedure)
 • เอกสารชุดที่ 6 ภาคผนวกประกอบด้วย
  1. กฎกระทรวงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  2. ความสอดคล้องระหว่างร่างประกาศกรมสวัสดิการฯ ILO-OSHMS 2001 
     มอก 18001 : 2007 OHSAS 18001:2007 มอก 14001-2548(ISO14001:2004)
     มอก 9001-2552(ISO9001:2008)