สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง (2 วัน 1 คืน)

หลักการและเหตุผล

         อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต  อันตรายที่เกิดจากอัคคีภัยทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง  ดังนั้นการป้องกันและการควบคุมเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมความสูญเสียให้อยู่ในวงจำกัด บุคคลากรซึ่งเป็นทีมผจญเพลิงจะต้องมีความรู้ ความสามารถที่เพียงพอในการควบคุมสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในขณะนั้นให้อยู่ในวงจำกัดเพื่อลดความสูญเสีย  ดังนั้นสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง  ได้ตระหนักถีงภัยอันตรายและความสูญเสียดังกล่าว  จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นรุนแรง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความสามารถเพียงพอในการควบคุมเพลิงไหม้ได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ และฝึกปฏิบัติในการดับเพลิงได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความชำนาญในเรื่องเทคนิคการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อฝึกทักษะในการทำงานเป็นทีมในการวางแผนก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์ การเข้าควบคุมเพลิงในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

 • ทีมผจญเพลิงของสถานประกอบการ
 • ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
 • ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัว

การแต่งกายผู้เข้าอบรม

 • แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

ระยะเวลาการอบรม

 • 2  วัน 1 คืน

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 12,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร

 • วิทยากร และทีมครูฝึกดับเพลิงที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ทางด้านอัคคีภัยขั้นรุนแรงของศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง

วิธีบรรยาย        

 • ทฤษฎี /ภาคปฏิบัติ
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อชีวิตลงภาคปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ระยะเวลาอบรม 100% และการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรม