Facebook


     สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้กำหนดแผนจัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.บริหาร และหลักสูตร คปอ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาโรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

สมัครอบรมปี 2559

IDหลักสูตรวันที่อบรมสถานที่อบรมราคา
สมัครอบรม
1294
จป.หัวหน้างาน
16/02/2559 - 17/02/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1296
จป.หัวหน้างาน
17/03/2559 - 18/03/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1298
จป.หัวหน้างาน
16/05/2559 - 17/05/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1299
จป.หัวหน้างาน
14/07/2559 - 15/07/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1300
จป.หัวหน้างาน
20/09/2559 - 21/09/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1301
จป.หัวหน้างาน
16/11/2559 - 17/11/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1302
จป.หัวหน้างาน
15/12/2559 - 16/12/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800


1297
จป.บริหาร
24/03/2559 - 25/03/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1306
จป.บริหาร
18/05/2559 - 19/05/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1307
จป.บริหาร
26/07/2559 - 27/07/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1308
จป.บริหาร
27/09/2559 - 28/09/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1309
จป.บริหาร
24/11/2559 - 25/11/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800


1295
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
18/02/2559 - 19/02/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1310
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
23/05/2559 - 24/05/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1311
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
27/06/2559 - 28/06/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1312
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
24/08/2559 - 25/08/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800

1313
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
19/10/2559 - 20/10/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
2,000 / 1,800


1303
จป.เทคนิค
25/05/2559 - 27/05/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
3,300 / 3,000

1304
จป.เทคนิค
17/08/2559 - 19/08/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
3,300 / 3,000

1305
จป.เทคนิค
21/11/2559 - 23/11/2559
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
3,300 / 3,000


                       
(หนังสือเชิญ + ใบสมัคร + อัตราค่าลงทะเบียน + แผนอบรมปี 2559)


ภาพบรรยากาศการจัดอบรม