Facebook

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549 กำหนดให้สถานประกอบกิจการประเภทที่ 2 - 5 ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยคน ให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้างคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูง เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยภายใน 180 วันที่ กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปเว้นแต่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพอยู่แล้ว


ผู้เข้าอบรมต้องเป็น “ลูกจ้าง” ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้.-

  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน (จป.พื้นฐาน) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี


  ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) จึงขอเชิญท่านส่งลูกจ้างที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมเป็น จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สมัครและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๓๕-๗๐๘๓ ,๐๘๖-๔๕๑๕๙๔๑ ,๐๘๙-๘๖๙๕๓๙๖แผนที่