Facebook

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) มีแผนงานจัดสัมมนาวิทยากรประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสัมมนาเดอะ ลอฟต์ รีสอร์ท เลขที่ 89/76-77 ถนนวงศ์สว่าง ซอย 19 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อให้วิทยากรของสมาคมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (ISO 45001 : 2016-OHS-MS) และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบรรยายเพื่อการพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้เป็น จป./คปอ.มืออาชีพได้อย่างไร

ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นวิทยากรของสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลาและสถานที่ตามกำหนดการสัมมนาที่แนบมาพร้อมนี้