Facebook
 

 

16-17 มกราคม 2559  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง จ.นครนายก โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา  รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อการเรียนการสอน

 

ภาพก่อนการปรับปรุง ภาพความคืบหน้า

รายชื่อผู้ให้การสนับสนุน

1 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ 30,000 ลำดับ รายการ
1 Computer Destop มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 3  เครื่อง
2 Note Book มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 1  เครื่อง
3 LCD Projector มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 1  เครื่อง
4 จอภาพ
5 สนับสนุนการเช็คคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่องของโรงเรียนและ upgrade ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
6 เลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงครู/นักเรียนวันที่ 16 มค  2559
2 เงินบริจาครวบรวมจากเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 10,000
3 อ.รุจน์   เฉลยไตร 3,000
4 อ.สมชาย   สื่อมงคลวงศ์ 1,000
5 อ.เหม   บุญพรหมอ่อน 2,000
6 บริษัทผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ถังดับเพลิงจำนวน 6  ถัง
7 บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด ทีมงานฝึกการใช้ถังดับเพลิงและอุปกรณ์การฝึกดับเพลิง
8 อ.สวินทร์    พงษ์เก่า 3,000
9 อ.เทพวรรณ์   เตียมไธสง 2,000
10 อ.ปกรณ์      เงามุข 2,000
11 อ.สุรพล    วันชนะ 2,000
12 นายจรูญ    จันทร์แก้ว Computer  Desktop มือสองสภาพพรัอมใช้งาน
13 อ.วรพจน์   รัตนศุภสิน 2,000
14 อ.จำรัส    มวลชัยภูมิ 1,000
15 อ.วิสันต์ เพชรนภาพรรณ 1,000
16 อ.บุญชนะ    วิชัยกุล 2,000
17 อ.นิพนธ์    เพ็ญไชยา 1,000
18 อ.จักร    ศิริภักดิ์ 3,000
19 อ.อาคม     คงแก้ว 2,000
20 อ.คงศักดิ์    เจริญพรธรรมา 1,000
21 อ.วีระ     ซื่อสุวรรณ 2,000
22 อ.ภคมน    อรุณแสง 1,000
23 รศ.ดร.จักรกฤษณ์   ศิวะเดชาเทพ 1,000
24 อ.ธนภาค   เกิดจังหวัด 1,500
25 อ.สำเนา   ชูดี 1,000
26 อ.สัณห์    อ่อนบรรจง 3,000
27 อ.กชสุพัฒน์   พุทธิพิพัฒน์ขจร 2,000
28 อ.ศิริลักษณ์    จิตต์ระเบียบ 1,000
29 อ.อมร   โฆสิดาพันธ์ 3,000
30 อ.อภิรักษ์   เถาหมอ 2,000
31 อ.สุวรรณ  สุขประเสริฐ 5,000
32 อ.กิตติพล  กัญญาคำ 1,000
33 อ.โสทร   อินทร์เรือง 1,000
34 คุณวิลาวรรณ จนท.ฝึกอบรม บมจ.บางกอกกล๊าส 500
35 รศ.ดร.ประมุข โอศิริ 1,000
36 บริษัททีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนสีทาภายในและภายนอกจำนวน 6 ถัง
37 อ.ภูรี  พรพนารัตน์ 2,000
38 อ.ธวัช  บำรุงวงศ์ 1,000
39 บริษัทเหลืองรัศมี จำกัด 5,000
40 คุณธนกร   ธนูศร ชมรม จป เครือข่าย 1,000
41 อ.เฉลิมชัย  ชัยกิตติกรณ์ 3,000
42 อ.วุฒินันท์  ปัทมวิสุทธิ์ 2,000
43 อ.กาญจนา  กานต์โรจน์ 1,000 Computer Desktop มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 1 เครื่อง
44 อ.วิโชติ   บุญเปลี่ยน 2,000
45 อ.วิชัย   ศรีนันทากุล 2,000
46 บริษัทเอ็นเอ็กพี เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Computer Desktop มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 5  เครื่อง
47 อ.ธีรชาติ   นิรันตสุข ชุดอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
48. อ.เบญจมาศ    ทองไข่มุกต์ 2,000 Computer Desktop มือสองสภาพพร้อมใช้งาน 1  เครื่อง
49. อ.โยธิน   ตันธรรศกุล 1,000
50. ครอบครัว "อ.ณัฐวัตร์   มนต์เทวัญ" 5,000 พัดลมตั้งพื้น   3  ตัว
51. บริษัทมหาจักร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (คุณรุ่งนภา  มหัทธนวัฒน์) 10,000

เครื่องชั่งน้ำหนัก  1  เครื่อง

52. ดร.เด่นศักดิ์    ยกยอน 1,000