Facebook
การตรวจสอบพร้อมให้คำปรึกษาการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550
 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบความถูกต้อง ของการจัดระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550
 2. เพื่อเป็นข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขและบำรุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556
   

แนวทางดำเนินการ

 1. ดำเนินการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเอกสาร สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 2. ให้คำปรึกษา ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ทำการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายและมีความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน
 3. จัดทำรายงานเอกสารรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และรายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  

 • คุณอมรรัตน์  อ่อนดี  โทร. 061-3978484
   
 •  โทร 0 2884 1852 ต่อ 401-409
   
 • โทรสาร: 0 2884 1852 กด 410 หรือ 02-4087682

อีเมล์:

:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
:     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน