Facebook

ด้วยมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้นายจ้างดำเนินการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งหมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๖๖ ตามกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

ในการนี้ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชุมพร ได้ประสานสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) มาดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่และผู้ที่สนใจภายในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง กำหนดระยะเวลาการจัดอบรม จำนวน ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมรกต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดชุมพร จึงขอเรียนเชิญท่านจัดส่งผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น และแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รายละ ๕,๓๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)หลักสูตร

 • หลักสูตร ผู้บังคับ ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณและผู้ยึดเกาะวัสดุ ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือ ปั้นจั่น
   

วันที่อบรม

 • วันที่11 – 14 มีนาคม 2558
   

สถานที่จัดอบรม

 • โรงแรมมรกต จังหวัด ชุมพร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานจังหวัดชุมพร
   
 • โทรศัพท์ ๐๘๙ ๙๓๕๓๔๕๙, ๐๘๖ ๓๓๒๔๕๖๑, ๐๘๑ ๔๐๘๔๑๗๔
   
 • e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน