Facebook
64237_3.jpg (3625×2092)

 

ร่วมเป็นเครือข่ายความปลอดภัย / จป.อาสา //คลิ๊ก !!//
btt_member1.jpg (550×80)


ระเบียบการสมัครสมาชิกสามัญ
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

 

สมาชิกสามัญ ได้แก่

 • สมาชิกบุคคล          
  คือ ที่มีความรู้  มีประสบการณ์ หรือมีหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรืออนามัยในการทำงาน

ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/สมัคร/ต่ออายุสมาชิก ออนไลน์  ดาวโหลดใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิก


 • สมาชิกสถาบัน         
  คือ นิติบุคคลที่ส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน

ขอใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้/สมัคร/ต่ออายุสมาชิก ออนไลน์  ดาวโหลดใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิกผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • บรรลุนิติภาวะ
 • ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  ยกเว้น  ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
   

ค่าสมัครเป็นสมาชิก


  - สมาชิกสามัญบุคคล   
200 บาท / 1 ปี
  - สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพ
1,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
  - สมาชิกสามัญสถาบัน 
2,500 บาท / 1 ปี

 

 • ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบ ต่อเลขานุการสมาคมฯ โดยสมาคมฯ จะแจ้งผลให้ทราบหลังจากยื่นใบสมัครไปแล้ว 15 วัน และชำระค่าบำรุงภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งผลการรับเข้าเป็นสมาชิก
   
 • สมาชิกภาพของผู้สมัครเริ่มเมื่อได้รับการพิจารณารับเป็นสมาชิกและผู้สมัครได้ชำระเงินค่าบำรุงเรียบร้อยแล้ว
 
  
  
icon 01 สิทธิที่จะได้รับ   

 1. ได้รับส่วนลดในการเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและหลักสูตรพิเศษด้านความปลอดภัยที่สมาคมฯ จัดอบรม (แล้วแต่หลักสูตร)
 2. ได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ, ขอยืมสื่อด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น หนังสือ ชุดนิทรรศการ และอื่นๆ
 3. มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น
 4. ได้รับทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยในการทำงาน

  
 
icon 01 การชำระค่าบำรุงสมาชิก

 1. ชำระด้วยตนเองเป็นเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน  (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ" ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 16:30 น.)
 2. โอนเงินสด หรือ เช็ค เข้าบัญชีชื่อ "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"  ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 211-0-51828-5

  
 
หมายเหตุ

 • กรุณาส่งโทรสารใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิกพร้อมใบโอนเงินมายังสมาคมฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงินและบัตรสมาชิก
 • เมื่อส่งใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิกมาแล้ว กรุณาโทรติดต่อเจ้าหน้าที่สมาชิกของทางสมาคมฯ เพื่อยืนยันการสมัคร
 • ราคาสมาชิกรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 64150_2.jpg (2048×1365)

64150_3.jpg (2048×1365)64150_4.jpg (2048×1365)

64150_5.jpg (2048×1365)64150_6.jpg (2048×1365)