Facebook
วันที่ 4 ก.ค.2557

ห้อง 201-202


ดาวน์โหลด

09.00 - 12.00 น.

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในระดับชาติ

13.00 - 14.30 น.

ปวดหลังจากการทำงาน

14.45 - 16.00 น.

Best Practice การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อป้องกันปัญหาปวดหลังจากการทำงาน


ห้อง 20309.00 - 10.30

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

10.45 - 12.00

การจัดการความเสี่ยงใน 10 ประเภทลักษณะงานเสี่ยง

13.00 - 16.00

ระดมสมองเพื่อการยกระดับขับเคลื่อนการดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน


ห้อง 211-21309.00 - 12.00 น.

การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา

13.00 - 14.30 น.

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยภาคราชการ

14.45 - 16.00 น.

เครือข่ายรัฐวิสาหกิจกับการขับเคลื่อน CSR เพื่อความปลอดภัย


วันที่ 5 ก.ค.2557

ห้อง 201-202


ดาวน์โหลด

09.00 - 10.30

เสวนาการใช้เทคโนโลยีสร้างส่วนร่วมการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัย


10.45 - 12.00

เพลิงไหม้บ่อขยะ


ห้อง 20309.00 - 10.30

มอก. ด้านความปลอดภัย ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

10.45 - 12.00

มอก. ด้านความปลอดภัย ระบบการจัดการสุขภาพแรงงานสตรี

13.00 - 14.30

ความปลอดภัยก๊าซชีวภาพ

14.45 - 16.00

โปรแกรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของแรงงานผู้เยาว์ในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง


ห้อง 211-21309.00 - 10.30

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง

10.45 - 12.00

ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องความปลอดภัยในงานขนส่ง

13.00 - 14.30

การขับเคลื่อนความปลอดภัยแรงงาน สู่แรงงานนอกระบบ


14.45 - 16.00

เสียงสะท้อนจากลูกจ้างเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยแรงงาน