Facebook
 • 1_65042_2.png
 • 9_64055_3.jpg
 • SHE-002.jpg

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง โดยมีใบอนุญาตเลขที่ 0401-03-2564-0005 ใบอนุญาตเลขที่ 0402-03-2564-004 และใบอนุญาตเลขที่  0403-03-2564-0005 พร้อมบุคลากรที่ผ่านการรับรอง

และได้รับอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย โดยมีใบอนุญาตเลขที่ 0201-03-2564-0012  พร้อมบุคลากรที่ผ่านการรับรอง

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน,สถาบัน,องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอาทิ เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมี รังสีก่อให้เกิดไอออน และที่อับอากาศ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมป้องกันและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการควบคุมป้องกันโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะงานหรือสภาพงานหรือเนื่องจากการทำงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ยังพร้อมที่จะให้บริการตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการ เช่น มอก.18001, OHSAS18001, ISO14001 และตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

64283_03.png (2480×3508)64283_01.png (2480×3508)64283_05.png (2480×3508)64283_11.png (2480×3508)64283_10.png (2480×3508)64283_07.png (2480×3508)
บริการของศูนย์เทคโนฯ

        
       ทีมงานให้บริการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้านอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยทีมปฏิบัติการด้านเทคนิคการใช้เครื่องมือตรวจวัดและวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐานและทันสมัย เพื่อให้บริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งมีคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อย่างสูงทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้คำปรึกษาแนะนำ

 • osh-01.jpg
 • osh-02.jpg
 • osh-03.jpg
 • osh-04.jpg
 • osh-05.jpg
 • osh-06.jpg
 • osh-07.jpg
 

 
             การบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

       ดำเนินงานตามหลักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ ประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎหมายหรือมาตรฐานตามของแนะนำของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ จัดทำรายงานให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการควบคุมป้องกันต่อไป


งานบริการตรวจวัดและประเมิน ได้แก่

             การสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้น (Walk Through Survey)
 • เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่, สภาพการทำงานและกำหนดจุดที่จะดำเนินการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การตรวจวัดและประเมินฯ

 

             การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ

 

 1. ความร้อนสภาพความร้อน  (Heat  Stress  Index)  โดยวัดค่า  WBGT  ต่อจุด

 2. ความเข้มของแสงสว่าง

 • แสงสว่าง  ณ  จุดที่ทำงาน
 • แสงสว่างเฉลี่ยบริเวณและพื้นที่
 • แสงสว่าง  Contrast  แสงสว่างที่หน้างานและบริเวณโดยรอบ  ต่อจุดเสียง

  3. ระดับเสียงแบบพื้นที่ (Leq 5 นาที) ต่อจุด (Sound  Pressure  Level)

 • ระดับเสียงแบบพื้นที่ (แยกความถี่) ต่อจุด (Sound Pressure  Level  and  Octave  Band  Analyzer)  )
 • ระดับเสียงดังเฉลี่ยตลอดการทำงาน  8  ชั่วโมง  (Leq 8 hr)  ต่อจุด
 • ระดับเสียงดังสะสมที่ตัวบุคคล  (Nose  Dose)  ต่อตัวอย่าง

 4. สารเคมี

 • ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นรวม  (Total  Dust)  เฉลี่ยตลอดการทำงาน  
 • ต่อพารามิเตอร์ 
 • ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นขนาดเล็กหายใจถึงระบบทางเดินหายใจส่วนปลาย  
 • (Respirable  dust) เฉลี่ยตลอดการทำงานต่อพารามิเตอร์ 
 • ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นสารพิษ (Toxic dust) โลหะหนัก และฟูมโลหะ
 • เฉลี่ยตลอดการทำงานต่อพารามิเตอร์
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ / ไอระเหยอินทรีย์ , ไอกรด  เฉลี่ยตลอดการทำงานต่อพารามิเตอร์
             การตรวจวัดและประเมินคุณภาพบรรยากาศทั่วไป
 • ระดับเสียงรบกวน  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 Hour) และระดับเสียงดังสูงสุด (Lmax)
 • ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดต่ำกว่า 100 ไมครอน ในบรรยากาศ (TSP)
 • ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดตำกว่า 10 ไมครอน ในบรรยากาศ (PM10)
 • ปริมาณความเข้มข้นของมลสารพิษ ก๊าซพิษ อาทิ SO2 , NO2, CO 
 • ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจจะฟุ้งกระจายออกสู่บริเวณข้างเคียง
                 การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ
 • ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตามมาตรฐาน US EPA Method 5
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10
 • ปริมาณความเข้มข้นของสาร Organic Vapor
 • ปริมาณความเข้มข้นของสารโลหะหนักที่ออกจากปล่องระบาย
 • ความทึบแสง Opacity


             การตรวจวัดคุณภาพน้ำ

   1. คุณภาพน้ำบริโภค จำนวน  18  พารามิเตอร์  ประกอบด้วย

 • ด้านกายภาพ-เคมี ; pH, Colour, Turbidity, TDS, Hardness, SO42- , Cl-, 
 • NO3-, F- 
 • ด้านโลหะหนัก   ; Mn, Cu, ZN, Fe, Pb, Cr, Cd
 • ด้านแบคทีเรีย    ; Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria


  2. คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง จำนวน  10  พารามิเตอร์  ประกอบด้วย

 • ด้านกายภาพ-เคมี ; pH, Total Dissolved Solids, Suspended Solids, Sulfide, BOD, COD, TKN, Oil & Grease, 
 • ด้านแบคทีเรีย    ; Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria


           การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมด้านชีวภาพ
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์หาปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศ 
 • ตรวจวัดและวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อรารวมในอากาศ

           การตรวจวัดและประเมินระบบระบายอากาศ

      โดยตรวจวัดความเร็วลม , อัตราการไหล เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการระบายอากาศ  ระบบกำจัดมลพิษ หรือ Air Supply


           การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร  (Indoor Air Quality)

    ประกอบด้วยพารามิเตอร์

 • อุณหภูมิ
 • ความชื้นสัมพัทธ์
 • ความเร็วลม 
 • ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์
 • ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์
 • ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองในอากาศอนุภาคขนาดเล็ก (PM2.5)
 • ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศ
 • ปริมาณเชื้อรารวมในอากาศ
 • ฯลฯ

           การตรวจวัดและประเมินสภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ

      เพื่อตรวจและประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศ  ไม่มีบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน โดยตรวจวัดหาปริมาณออกซิเจน ก๊าซ ไอ ละออง ฝุ่น และสารเคมีที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้


           ประเมินสภาพการทำงาน  (Ergonomics)

         เพื่อค้นหาจุดบกพร่องของสภาพการทำงาน,  สภาวะการทำงานที่ ทำให้เกิดความเมื่อยล้า,  ผลกระทบต่อสุขภาพ,  สภาพที่ไม่ปลอดภัย  เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขการทำงานติดต่อขอคำปรึกษาและรับบริการ

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

โทร  :  095 948 6766 

   099 225 7849 (คุณอรัญญา  ภูบังไม้)

           095 707 1633 (คุณอรทัย ยอดแสง)

   02 884 1852 ต่อ 401-413

โทรสาร : 02 880 4591 

อีเมล์    :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน