Facebook

64046_shawpat_01.jpg (832×1248)

บัญชา ศรีธนาอุทัยกร

รักษาการผู้จัดการสำนักบริหาร

64046_admin_28.jpg (954×1431)

ฐานิตดา  คล้ายยา

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหาร

และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน


64046_admin_16.jpg (890×1336)64046_admin_14.jpg (983×1474)64046_admin_04.jpg (872×1309)64046_admin_13.jpg (858×1288)

รัตนาภรณ์  เสือขำ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและธุรการ

ภูริทรรศน์  อันทรง

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชลัยย์กร  ประเสริฐอดิศร

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร

และระบบสารสนเทศ

พรทิพย์  สุขพลาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการ

พิเศษและเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์

64046_admin_25.jpg (1059×1589)64046_admin_07.jpg (1072×1608)64046_admin_17.jpg (811×1216)64046_admin_01.jpg (1095×1643)

สุเทพ  ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส

นพวรรณ  ศรีคราม

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและ

สมาชิกสัมพันธ์ อาวุโส

ฤดีมาศ  แสนนา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล อาวุโส

กชพร  กำเนิดเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่เลขานุการและธุรการ อาวุโส

64046_admin_19.jpg (988×1483)64046_admin_09.jpg (942×1412)64046_admin_21.jpg (1015×1524)64046_admin_11.jpg (914×1370)

วรากรณ์   วัฒนากูล

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส

นิติกานต์  ปานรงค์

เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส

ศักรนันท์  เตวะสุข

เจ้าหน้าที่การตลาด อาวุโส

ปวิช  ทัศน์ศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและ

สมาชิกสัมพันธ์ อาวุโส

64046_admin_05.jpg (962×1443)64046_admin_10.jpg (958×1436)64046_admin_03.jpg (960×1440)64046_admin_20.jpg (924×1386)

ธนภรณ์  ทะศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและ

โครงการพิเศษ อาวุโส

บุษบา  ชาญวารินทร์

เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส

จิราภรณ์  ขจิตวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บัญชี

วัลยา  ปานยิ้ม

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

64046_admin_02.jpg (918×1377)64046_admin_12.jpg (809×1214)64046_admin_08.jpg (859×1289)64046_admin_31.jpg (1632×2448)

จันทนี  อิ่มสำราญ

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

ปิยะนุช  พิมพ์มณี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

นาถฤทัย อภิรติพรพิมล

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

สุฑามาศ  เกิดเทพ

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

64046_admin_15.jpg (924×1386)64046_admin_23.jpg (1002×1503)64046_admin_26.jpg (905×1358)64046_admin_22.jpg (907×1359)

ยิ่งศักดิ์  ภูสิต

เจ้าหน้าที่บัญชีพัสดุและครุภัณฑ์

สิมาพร  กรรณแก้ว

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์

อภิเดช  ฉ่ำเกตุ

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

ศิรวิทย์  หวังชะนะ

เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์

64046_admin_06.png (2012×3017)64046_training_16.jpg (976×1465)

ธีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ

เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์

สุทัศน์  ยิ่งสำราญ

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

นฤมล กลิ่นด้วง

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ

อุษา จำปาทอง

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

64046_admin_36.jpg (1752×2628)64046_admin_18.jpg (923×1384)

เบญญาภา  แก้วคีรี

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน

ลำดวน  วงศ์ษาคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน

สมหมาย พลเส้น

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน

เจริญศรี อำสอาด

เจ้าหน้าที่ธุรการแม่บ้าน