Facebook


64046_shawpat_01.jpg (832×1248)

บัญชา ศรีธนาอุทัยกร

รักษาการผู้จัดการศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

64046_tech_17.jpg (808×1211)

สุมาลี  ชนะชาญมงคล

ที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

64046_tech_20.jpg (926×1390)

อรัญญา  ภูบังไม้

หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

และรักษาการหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและพัฒนางานบริการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

64046_tech_15.jpg (1020×1530)64046_tech_08.jpg (929×1395)64046_tech_03.jpg (1106×1658)64046_tech_01.jpg (890×1336)

ศิริลักษณ์  ศรีบุญเรือง

นักวิชาการตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม

นุชจรินทร์  โสภา

นักวิชาการตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม

ธวัช  เพชรบุรี

เจ้าหน้าที่ตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม

จิดาภา  หว่างแก้ว

นักวิชาการตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม

64046_tech_06.jpg (998×1498)64046_tech_04.jpg (858×1287)64046_tech_09.jpg (910×1364)64046_tech_02.jpg (914×1372)

นัฐพล  เพียโคตร

นักวิชาการตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม

ธัญญาณี  ยามดี

นักวิชาการตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม

พงศธร แดหวามาลัย

นักวิชาการตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม

จิราวรรณ  สะบก

เจ้าหน้าที่ตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม

64046_tech_07.jpg (851×1278)64046_tech_14.jpg (933×1398)64046_tech_05.jpg (1106×1660)64046_tech_22.jpg (2269×3403)

นันทการ  แก้วอุดม

เจ้าหน้าที่ธุรการ อาวุโส


ศิริภาภรณ์  ไกรโนนทอง

เจ้าหน้าที่ธุรการ อาวุโส

ธีรพล สินทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม

ศรายุทธ  ทารัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม

64046_tech_19.jpg (1015×1522)64046_tech_13.jpg (367×550)

อรทัย  ยอดแสง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

วิฑิต  เตจ๊ะ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจวัดและประเมิน

สิ่งแวดล้อม