Facebook

      หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในปัจจุบันนั้นมีเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นในส่วนของบุคลากรด้านความปลอดภัย  ความปลอดภัยในการทำงาน เทคนิคในการตรวจสอบ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างปลอดภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงการฝึกอบรมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนี้ จึงได้มีการออกเป็นกฎหมายกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ในหลักสูตรต่างๆ ขึ้น ดังนี้


กระทรวงแรงงาน

หลักสูตร

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดการอบรม

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงาน
- ระดับหัวหน้างาน
- ระดับบริหาร
- ระดับเทคนิค
- ระดับเทคนิคขั้นสูง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. 2549

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน และลูกจ้าง
ระดับบริหารทุกคนและสำหรับลูกจ้างที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ประจำสถานประกอบกิจการ

2. หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. 2549

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อบรมหัวหน้าหน่วยงาน
ความปลอดภัย พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

3. คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของสถาน
ประกอบกิจการ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. 2549

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อบรมคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2549

สำหรับคณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง
หรือเลือกตั้งใหม่ โดยให้อบรมภายใน 60 วัน 
หลังจากได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง

4. ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ 
และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ในที่อับอากาศพ.ศ. 2547

และ ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และหลักสูตรการฝึกอบรม
ความปลอดภัยในการทำงาน
ในที่อับอากาศ พ.ศ. 2549

สำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในที่อับอากาศ โดยให้อบรมก่อนเข้าไปทำงานในที่อับอากาศ

5. การป้องกันอันตรายทางรังสี 
ของผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิด
ก่อไอออน พ.ศ. 2547

สำหรับผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้าน
เทคนิคในเรื่องรังสี

6. อันตรายและวิธีการป้องกันอันตราย
จากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่ 
สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน 
พ.ศ. 2547 

และประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการอบรมความปลอดภัย
ในการทำงานในการป้องกัน
อันตรายจากรังสี

สำหรับลูกจ้างที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี 
โดยให้อบรมก่อนเริ่มงาน

7. วิธีการใช้และการบำรุงรักษา
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลสำหรับลูกจ้าง

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร และการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2549

กรณีที่บริษัทฯจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน 
แสงสว่าง และเสียงดังให้แก่ลูกจ้าง

8. ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 
เช่น การใช้เครื่องจักรรหัสสัญญาณต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สำหรับลูกจ้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำงานก่อสร้างโดยให้
อบรมเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

9. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สำหรับผู้ควบคุมงาน

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551

สำหรับผู้ควบคุมงาน ที่ควบคุมการทำงาน
ของลูกจ้างที่เข้าไปทำงานในรูเจาะ รูขุด 
หลุม บ่อ คู หรือพื้นที่อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ซึ่งมีความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป

10. การใช้เครื่องตอกเสาเข็มและการใช้
สัญญาณสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ในการตอกเสาเข็ม

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่บังคับเครื่องตอก
เสาเข็ม

11. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร
และปั้นจั่นในงานก่อสร้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร
และปั้นจั่นในงานก่อสร้าง

12. การใช้ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว
และลิฟต์โดยสารชั่วคราวในงานก่อสร้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างที่ทำหน้าที่บังคับลิฟต์

13. วิธีทำงานในอุโมงค์และวิธีป้องกัน
อันตรายแก่ลูกจ้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างก่อนเข้าทำงานในอุโมงค์ 
และอบรมทบทวนหรือเพิ่มเติมเป็นประจำ
ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

14. ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี
เกิดภัยจากธรรมชาติ สำหรับงานก่อสร้างในน้ำ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างที่ทำงานก่อสร้างในน้ำ

15. ขั้นตอนและวิธีการรื้อถอน
ทำลายสิ่งก่อสร้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้างที่ต้องทำการรื้อถอนทำลาย
สิ่งก่อสร้าง โดยอบรมก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน

16. การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลสำหรับ
งานก่อสร้าง

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และ สภาพแวดล้อมในการ
ทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
พ.ศ. 2551

สำหรับลูกจ้าง ก่อนเริ่มใช้งานอุปกรณ์ PPE

17. การทำงานเกี่ยวกับเครื่องปั๊มโลหะ 
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องเชื่อมก๊าซ รถยก 
หรือเครื่องจักรที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ได้โดยสภาพ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น
และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

สำหรับลูกจ้างที่ทำงานกับเครื่องจักร 
และเครื่องมือที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้โดยสภาพ เพื่อให้มีการชำนาญในการใช้เครื่องจักร

18. ผู้ควบคุมหม้อน้ำ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น 
และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

สำหรับผู้ซึ่งนายจ้างจัดให้มีหน้าที่
ควบคุมการทำงานและการใช้หม้อน้ำ

19. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือ
ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น 
และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณ
แก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงาน
เกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเป็น ผู้บังคับปั้นจั่น 
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

20. ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น 
และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
อบรมหลักสูตรการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น 
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ
ปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ 
หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
และการอบรมทบทวน
การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 
พ.ศ. 2554

สำหรับลูกค้าที่อบรมเป็นผู้บังคับปั้นจั่น 
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 
และทำงานมาแล้ว 2 ปี
หรือ โรงงานมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้น
หรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่น
ในสถานที่ทำงานหรือเมื่อมีการนำปั้นจั่น
ชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

21. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงกา
รอนุรักษ์การได้ยินความสำคัญ
ของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน 
อันตรายของเสียงดัง การควบคุมป้องกัน
และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
โครงการอนุรักษ์การได้ยินใน
สถานประกอบกิจการพ.ศ. 2553

สำหรับลูกจ้างที่ทำงานในบริเวณที่มี
ระดับเสียงดังที่ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะ
เวลาการทำงาน 8 ชม. ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ 
ขึ้นไป และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสถาน
ประกอบกิจการ

22. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างระดับบริหาร

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และลูกจ้าง 
ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างระดับบริหารของสถาน
ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน 14 ประเภท
ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2549 กำหนด

23. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างานของสถาน
ประกอบกิจการที่ไม่ได้อยู่ใน 14 ประเภท
ตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ. 2549 กำหนด

24. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง
เข้าทำงานใหม่

ประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการฝึกอบรม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างใหม่ โดยให้อบรมก่อนเริ่มงาน
และลูกจ้างทั่วไป

25. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างเปลี่ยนงาน เปลี่ยน
สถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งมีปัจจัย
เสี่ยงแตกต่างไปจากเดิม

ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

สำหรับลูกจ้างที่เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยน
สถานที่ทำงาน หรือโรงงานมีการ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่
แตกต่างไปจากเดิม โดยให้อบรม
ก่อนเริ่มงานนั้นๆ

26. การดับเพลิงขั้นต้น

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. 2555

สำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 
โดยต้องอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ40 
ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน

27. ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

สำหรับลูกจ้างทุกคนภายในสถานประกอบ
กิจการ ฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

28. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ. 2555

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยภายในสถานประกอบกิจการ

29. วิธีการแก้ไขปัญหา
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะขนถ่าย 
เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสาร
เคมีอันตราย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย พ.ศ. 2556

สำหรับลูกจ้างที่ทำการขนถ่าย เคลื่อนย้าย 
และขนส่งสารเคมีอันตราย อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

30. การควบคุมและระงับเหตุ
อันตรายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน
ในการบริหาร จัดการ
และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

สำหรับลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับ
เหตุอันตราย โดยอบรมและทบทวนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

 


กระทรวงอุตสาหกรรม

หลักสูตร

ชื่อกฎหมาย

รายละเอียดการอบรม

1. คนงานควบคุมก๊าซคนงาน
ส่งก๊าซ หรือคนงานบรรจุก๊าซ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้
ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะ
รับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549

กฎกระทรวงกำหนดให้มีคนงานซึ่งมี
ความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำ
โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน
เป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ 
และคนงานบรรจุก๊าซประจำโรงงาน 
พ.ศ. 2551

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักสูตรคนงานควบคุม ส่ง 
และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2553

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและการออก
หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตร
คนงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำ
โรงงาน พ.ศ. 2554

สำหรับคนงานควบคุมก๊าซ หรือผู้ซึ่ง
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้และการเก็บ
ก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ

หรือ คนงานส่งก๊าซ หรือผู้ซึ่งมีหน้าที่
ส่งหรือขนส่งก๊าซที่อยู่ในภาชนะบรรจุ
ก๊าซ

หรือ คนงานบรรจุก๊าซ หรือผู้ซึ่งมี
หน้าที่บรรจุก๊าซลงในภาชนะบรรจุก๊าซ

2. ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ
หม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ 
หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ
นำความร้อน

สำหรับผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ 
และหม้อต้มฯ

3. ความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บ
รักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย 
ในหัวข้อ 
- การจำแนกประเภทสำหรับ
จัดเก็บข้อมูลความปลอดภัย 
และวิธีการจัดเก็บ
- วิธีการใช้อุปกรณ์เครื่อง
ป้องกันส่วนบุคคล
- วิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
และการซ้อมปฏิบัติงาน
แผนฉุกเฉิน
- วิธีดับเพลิงโดยใช้เครื่อง
ดับเพลิง
- การฝึกอบรมพนักงานขับรถยก
- การจัดการเมื่อมีเหตุรั่วไหล

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมี
และวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550

สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสถานที่
เก็บรักษาสารเคมีและวัตถุ
อันตราย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. ผู้ควบคุมระบบทำความเย็น

กฎกระทรวงกำหนดมาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็น
ที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น
ในโรงงาน พ.ศ. 2554

สำหรับผู้ควบคุมดูแลการทำงาน
ประจำระบบทำความเย็น

 

       ซึ่งทางสถานประกอบกิจการ/โรงงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเข้าข่ายตามกฎหมายว่าจะต้องจัดให้มีบุคลากรด้านความปลอดภัยหรือไม่ และมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหรือไม่ รวมถึงมีพื้นที่ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือไม่ หากเข้าข่ายก็ต้องจัดให้มีการอบรมให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด