Facebook


**ปรับหลักสูตรเป็น 1 วัน (จากเดิมวันที่ 5 ,8 เมษายน 2557)

สิทธิพิเศษเฉพาะ
สมาชิกสมาคมฯ ประเภทสถาบัน และผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทน
 

หลักการและเหตุผล

     การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่มีประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้ง2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety and Health Management System) และส่วนที่ 2 การจัดการพฤติกรรม และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety)

     ส่วนหนึ่งมีแนวคิดว่า  ต้องทำให้คนตระหนักและมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน  เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย  แล้วจะมีพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัย ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร

     อีกส่วนหนึ่งมีแนวคิดว่า ต้องเลือกพฤติกรรมเสี่ยงในการทำงานที่ไม่ต้องการ แล้วเข้าจัดการทันทีเพื่อเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมที่ปลอดภัย จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานขององค์กร

     โดยความเป็นจริง คือ ถูกต้องทั้ง 2 แนวคิด และต้องดำเนินการควบคู่กันไป โดยดำเนินการตามแนวคิดแรกก่อน เพิ่อคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการตามแนวคิดหลัง ไม่อาจดำเนินการแบบใดแบบหนึ่งตามลำพัง โดยแบบแรก เรียกว่าการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและแบบหลัง เรียกว่าการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง

     การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย และการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง  เริ่มจากการตกลงร่วมกันว่าเราจะห่วงใย ดูแลซึ่งกันและกัน ไม่อยากให้ใครบาดเจ็บ เจ็บป่วย กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งจะร่วมกันทำกิจกรรมสังเกตุพฤติกรรมความปลอดภัย 9 เรื่อง โดยการเข้า ทัก ชม เตือน ด้วยถ้อยคำ จังหวะเวลา ความถี่อย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย ซึ่งต้องมีหลักการสังเกตุสำหรับตัดสินใจเข้าแสดงความห่วงใยอย่างถูกต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมแต่ละครั้ง มีการวัดผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย และการคงพฤติกรรมที่ปลอดภัย กรณีที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของบางคนได้ ต้องจัดทำทะเบียนพฤติกรรมเสี่ยง (At Risk Behavior Inventory) และเข้าจัดการพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่  CBI(Critical Behavior Inventory)/ BBS Card /BBS Score /BBS Coaching Book และ ABC Analysis


วัตถุประสงค์

  1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ CBI และ BBS Coaching Book สังเกตุพฤติกรรม 9 เรื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2.เพื่อให้สามารถใช้ BBS Card / BBS Score และการในการแสดงความห่วงใยด้วยการ ทัก ชม เตือน

  3.เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้ ABC Analysis ในการจัดการพฤติกรรมเสี่ยงของแต่ละบุคคล


วันที่อบรม

  วันที่  5  เมษายน 2557สถานที่อบรม
 
  ห้องราชพฤกษ์  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 ราคาค่าอบรม
 
  ราคา 800 บาท ต่อท่าน (รวม VAT แล้ว)
 คุณสมบัติผู้สมัคร


  1. เป็นสมาชิกสมาคมฯ ประเภทสถาบัน

  2. เป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทนมาแล้ว หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
 

กำหนดการ

วันที่ 5  เมษายน  2557

วิทยากร        นายโสภณ  พงษ์โสภณ

08.30-9.00       ลงทะเบียน

09.00-09.15      ทดสอบ

09.15-09.30      ความหมายของพฤติกรรม และวัฒนธรรมความปลอดภัย

09.30-10.30      การใช้ CBI สังเกตพฤติกรรม 9 เรื่อง

10.30-10.45      พัก

10.45-12.00      การใช้ BBS Card/ BBS Score

12.00-13.00       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30       BBS Coaching Book

14.30-14.45       พัก

14.45-15.00       ABC Analysis

15.00-15.45       การใช้ตาราง PIC/NIC จัดการพฤติกรรมเสี่ยง

15.45-16.00       ฝึกปฏิบัติ (Workshop)

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ:

 • รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่าน เท่านั้น
 • หากท่านเป็นผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ  ต้องแนบสำเนาวุฒิบัตรพร้อมรับรองสำเนา
 • ราคาอบรม 800 บาท รวม Vat เอกสาร อาหารกลางวัน เบรคเช้าบ่าย
 • ปรับหลักสูตรเป็น 1 วัน (จากเดิมวันที่ 5 ,8 เมษายน 2557)

  

วิธีการสมัคร

 • แฟกซ์แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ มาที่หมายเลขโทรสาร 02-4485556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • งานนโยบาย แผนงานและโครงการ โทรศัพท์ 02-8841852 ต่อ 209 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


การชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดที่สำนักงานสมาคมฯ
 2. สั่งจ่ายเชค “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)”
 3. โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)”
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 211-0-51828-5
  กรุณา
  Fax มาที่เบอร์  02-448-5556 หรือ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (งานโครงการ)