Facebook

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแร
งงานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค และเทคนิคขั้นสูง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฯ 

         สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการในจังหวัดสสระบุรี ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร จป.ระดับเทคนิค จะต้อง เป็น จป.ระดับหัวหน้างาน
  2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร จป.ระดับเทคนิคขั้นสูง จะต้อง

  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวท/ปวส/ปกศ สูง หรือ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช และหลักฐานการเป็น จป.เทคนิคหรือพื้นฐานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี


สถานประกอบกิจการใดสนใจสามารถ โทรสอบถามได้ที่สำนักงานฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 36 21 2553


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค
 

  • อบรมวันที่    21 - 23  พฤษภาคม 2557 (18 ช.ม.)


หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิคขั้นสูง (รุ่นที่ 29)

  • อบรมวันที่    16 มิถุนายน - 29  สิงหาคม 2557  (180 ช.ม. + ทดสอบ)


ใบสมัครอบรม

 << (กำหนดการ + ใบสมัคร  + รายละเอียดการชำระเงิน + แผนที่ ฯลฯ)

ราคาอบรม (รวม Vat แล้ว)

  • จป.เทคนิค               3,531 บาท  / ราคาสมาชิก   3,210 บาท
  • จป.เทคนิคขั้นสูง        26,750 บาท  / ราคาสมาชิก 24,610 บาท 


สถานที่อบรม

  • อาคารเลขที่ 673/3 ถ.พิชัย ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี