Facebook
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27

"เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี"

วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


**คลิ็กที่หัวข้อเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
  หัวข้อ  

    


-การอภิปรายหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน
 แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
       
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
  หัวข้อ  

    

    
-รูปแบบการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ เพื่อนำเสนอสู่การ
 เปลี่ยนแปลงในองค์กร
ห้อง 201-202
    -ระบบ GHS ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมี : การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและภาคเอกชน ห้อง 201-202
    -การจัดการสุขภาวะองค์กรเพื่อความยั่งยืนในการประกอบกิจการ ห้อง 203
    -ทศวรรษความปลอดภัยทางถนนว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนที่เกี่ยวกับการทำงาน ห้อง 203
    -การบูรณาการมาตรฐาน ISO 39001 ว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนเข้ากับ
 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ
ห้อง 203
       
วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
  หัวข้อ  

    


-โครงการนาร่องการพัฒนาความปลอดภัยในการทำงานโดยระบบสมัครใจ ห้อง 201-202
    -กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
-มาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
-กฎหมายเกีียวกับสารเคมีอันตราย
ห้อง 203