Facebook
 • 1_65042_2.png
 • 9_64055_3.jpg
 • SHE-002.jpg


การตรวจประเมินความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อแสดงความสอดคล้องตามกฎหมายไทยตามประเภทกิจการ 
(Thai OSH&E Regulations Compliance Audit in type of Business)


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทบทวนสถานะเบื้องต้นขององค์กรว่ามีการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือไม่
 2. เพื่อทบทวนสถานะเบื้องต้นของขององค์กรในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น มอก. 18001 OHSAS 18001 หรือ ILO-OSHMS 2001
 3. เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการแก้ไขการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

แนวทางดำเนินการ

 1. ดำเนินการทบทวนสถานะเบื้องต้นขององค์กรตามข้อกำหนดของกฎหมายโดยการใช้แบบทบทวนสถานะเบื้องต้นโดยการทำ Checklist
 2. ดำเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน (evidence) ขององค์กรเพื่อแสดงความสอดคล้องของกิจกรรมที่มีอยู่เปรียบเทียบกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 3. ดำเนินการตรวจพื้นที่ด้านกายภาพเพื่อเปรียบเทียบการปฎิบัติว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 4. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินและจัดทำรายการความจำเป็นเร่งด่วน (Priority)   ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขตามสภาพปัญหาที่เจอ

จำนวนวันและจำนวนผู้ตรวจประเมิน ขึ้นอยู่กับขนาดสถานประกอบการ โดยพิจารณาจาก

 1. ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต
 2. ขนาดพื้นที่ของประกิจการ
 3. จำนวนพนักงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

โทร : 0 2884 1852 ต่อ 101-112
 • คุณอมรรัตน์  อ่อนดี โทร. 061-3978484
 • คุณอภิกฤตย์   เศวตพงษ์ โทร 089-3533366
โทรสาร: 0 2880 4591

อีเมล์:

:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน