Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ


การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)  • หลักสูตรการใช้รถยก การตรวจสอบ และการบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงานหลักการและเหตุผล


     รถโฟร์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กำลังคน แต่รถโฟร์คลิฟท์ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทำงานที่แนบมากับรถโฟร์คลิฟท์ และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือโดยความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชำนาญ ขับด้วย ความประมาท คึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

     ดังนั้นพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ ควรที่จะได้รับการเรียนรู้ การฝึกทักษะความชำนาญในการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ และการบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร

วัตถุประสงค์


  • เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์
  • เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจเช็คและบำรุงรักษารถโฟร์คลิฟท์ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
  • ฝึกฝนทักษะการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ที่ถูกวิธี

คุณสมบัติผู้อบรม


  • ผู้เกี่ยวข้องกับการขับขี่โฟร์คลิฟท์ ระยะเวลาอบรม

 
  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 
  ราคาค่าอบรม  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 -2,000 บาท  
 -1,500 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

  *อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่าง /เอกสารและวุฒิบัตร / บัตรประจำตัวชนิดพกพา

 อื่นๆ
   
 -ต้องเป็นผู้ที่ขับรถโฟร์คลิฟท์ได้**
 -รับจำนวนจำกัดรุ่นละไม่เกิน 20 คน
 -หลังจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับบัตรบัตรประจำตัวและวุฒิบัตร
 
 
   เนื้อหาหลักสูตร
 


08.30-09.00 น.ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.

การใช้รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย

อุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถยก

การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้รถยก


10.30-10.45 น. พัก10.45-12.00 น. 


การตรวจเช็คสภาพรถ / การบำรุงรักษา

การใช้รถยกอย่างถูกวิธี

การใช้ความเร็ว / การเลี้ยวรถ

การหยุด /การจอดรถ

การบรรทุก

ทดสอบภาคทฤษฎี


12.00-13.00 น.
พักทานอาหาร


13.00-16.00 น.สาธิตการขับขี่อย่างปลอดภัย

ทดสอบปฏิบัติจริง

วิธีการอบรม  บรรยาย  / ทำ workshop

วิทยากรบรรยาย    นายธวัช  บำรุงวงค์  , นายสมชาย  สื่อมงคลวงศ์ 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล    ทดสอบก่อน-หลังการอบรม/ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม      วุฒิบัตรผ่านการอบรม