SHAWPAT มอบของขวัญปีใหม่ให้กับนิสิต นักศึกษา อาชีวอนามัย 41 สถาบัน ผ่านกิจกรรม อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ให้กับนักศึกษา กว่า 60 ราย อาทิ

  •  มหาวิทยาลัยสยาม
  •  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  •  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  •  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
  •  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  •  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี
  •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  •  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  •  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • .วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

        ในการจัดกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อบรม ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติภาคสนาม สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานเพื่อสร้างสังคมความปลอดภัย ภายใต้โครงการ "SHAWPATเพื่อสังคมความปลอดภัย"