SHAWPAT ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย) ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เป็นผู้สนับสนุนทุน ในเดือน ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมารวม 6 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

  • วันที่ 8-9 ธันวาคม  2564 บรรยายโดย อาจารย์กาญจนา   กานต์วิโรจน์ และอาจารย์นิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ จำนวน 2 ท่าน
  • วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์จักร ศิริภักดิ์  และอาจารย์บัญชา   ศรีธนาอุทัยกร  จำนวน 2 ท่าน
  • วันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 บรรยายโดย อาจารย์กาญจนา   กานต์วิโรจน์ และอาจารย์ชัยยุทธ   ชวลิตนิธิกุล จำนวน 2 ท่าน