หลักสูตร : การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching)

      การกระทำที่ไม่ปลอดภัย  (Unsafe Action)  เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุถึง 88 เปอร์เซ็นต์  ดังนั้น  เราจึงพบว่า  หากผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มีความตระหนักถึงอันตรายและเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยแล้วก็ย่อมส่งผลถึงการป้องกันอุบัติเหตุโดยตรง

      การเสริมสร้างความรู้และความสามารถด้านความปลอดภัย ด้วยเทคนิค Safety  Coaching เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัย  (Safety Mind)  จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องมีการปลูกฝังลงไปในแนวคิดของผู้ปฏิบัติงานทุกคน  เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างปลอดภัย  หากทุกคนได้มีการพัฒนาจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอย่างดีพอแล้ว  เป็นที่เชื่อได้ว่าระดับความปลอดภัยขององค์กรจะมีมาตรฐานสูงขึ้น  ตลอดจนคุณภาพชีวิตของพนักงานก็จะมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างแน่นอน

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ จป.ทุกระดับได้สามารถ ทำ safety coaching  อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการระวังอันตรายในการทำงาน
 • เพื่อให้สามารถชี้บ่งอันตรายที่แฝ้งเร้นอยู่ในขั้นตอนการทำงานและนำเทคนิค safety coaching ไปใช้ในการ เชื่อมโยงการสอนงานเพื่อความปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าอบรมรู้ขั้นตอนและเทคนิคของการทำ  safety coaching
 • ผู้เข้าอบรมทำ  safety coaching ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าอบรมทำหน้าที่เป็น โค้ช ด้านความปลอดภัย  (safety coach ) ได้

ระยะเวลาการอบรม

 • 12 ชั่วโมง (2 วัน)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 4,000 บาท

 • 3,800 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดของเนื้อหา หลักสูตร   1  วัน

 • ความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการทำ safety coaching
 • เทคนิคการทำ   safety coaching
 • การเขียน safety coaching  plan
 • การฝึกปฎิบัติ   safety coaching
 • การประเมินผล การทำ  safety coaching
 • สรุปและประเมินผลจากบทเรียนที่ผ่านมา

วิธีการอบรม

 • บรรยาย
 • เน้นการทำ  Work Shop ฝึกปฎิบัติการทำ safety coaching

อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

 • LCD
 • เครื่องฉายแผ่นทึบ (ใช้ในการนำเสนอผลงานกลุ่ม)

วิทยากร

 • อ.สวินทร์  พงษ์เก่า
 • อ.ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

ร่วมบรรยายและฝึกปฎิบัติตลอดหลักสูตร

95 1

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมอบรม