หลักสูตร : การวิเคราะห์องค์กรเพื่อการจัดการความเสี่ยงและโอกาสตามแนวทาง ISO 45001

ระยะเวลาการอบรม

  • 3 ชั่วโมง

ราคาค่าบริการ

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ไม่เสียค่าใช้จ่าย