หลักสูตร : การบริหารกฎหมายความปลอดภัยสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2,000 บาท

  • 1,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อบรรยาย  

วันที่ 1

 

08.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.  
10.30.10.45 น. พัก
10.45-12.00 น  
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-14.30 น.  
14.30-14.45 น. พัก
14.45-16.00 น.    

***เวลาพักทานอาหารว่าง 10.30-10.45น. และ 14.30-14.45น.   / พักทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00น.***

ภาพกิจกรรมอบรม