หลักสูตร : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ

         สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

         ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำและผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องจักรของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ
 • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
 • ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดำเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ แล้วแต่กรณี ทราบทันที
 • รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และอุปสรรค ในการเดินระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศแล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการสั่งปรับปรุงแก้ไข

 วัตถุประสงค์

           เพื่อให้โรงงานตามรายการในข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

            ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ระยะเวลาการอบรม

 • 3 วัน

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 5,000 บาท

 • 4,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร       

 • ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 วิธีอบรม      

 • บรรยาย /แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้บรรยาย

 วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ต้องมีเวลาเรียน 100 %  ( 18 ชม)
 • ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม

หัวข้อบรรยาย

วันที่ 1

08.30-09.00     ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          

 • สถานการณ์มลพิษทางน้ำและผลกระทบ
 • ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษน้ำจากภาคอุตสาหกรรม
 • การจัดทำรายงานตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • การป้องกันมลพิษและกรณีศึกษา

12.00-13.00     พักทานอาหาร

13.00-16.00 น.          

 • ความรู้พื้นฐานด้านการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและการรายงานผล

วันที่ 2

08.30-09.00     ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          

 • เทคนิคการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การตรวจประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

12.00-13.00     พักทานอาหาร

13.00-15.00 น.          
· ปัญหาในการเดินระบบและวิธีแก้ไข
· การบำรุงรัการะบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ

วันที่ 3

08.30-09.00     ลงทะเบียน

9.00-12.00น.

 • เทคนิคการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพ

12.00-13.00     พักทานอาหาร

13.00-16.00น.

 • การแก้ไขปัญหาจากระบบบำบัดน้ำเสียการดูแลอุปกรณ์สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ

15.00-16.00 น.    สอบประเมินผล

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น. และ  14.30-14.45 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมอบรม