หลักสูตร : ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ

        สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในหลักสูตร ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ  ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

      ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำและผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่องจักรของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตลอดเวลาที่มีการเดินระบบ
 2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ แล้วแต่กรณี เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
 4. ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดำเนินการแก้ไขตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ แล้วแต่กรณี ทราบทันที
 5. รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และอุปสรรค ในการเดินระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศแล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการสั่งปรับปรุงแก้ไข

 วัตถุประสงค์

       เพื่อให้โรงงานตามรายการในข้อ 5 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 ต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานตามที่กำหนด

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

       ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ต้องสำเร็จการศึกษาอย่างต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

ระยะเวลาการอบรม

 • 3 วัน

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 5,000 บาท

 • 4,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากร       

 • ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 วิธีอบรม      

 • บรรยาย /แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้บรรยาย

 วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ต้องมีเวลาเรียน 100 %  ( 18 ชม)
 • ประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมฝึกอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม

หัวข้อบรรยาย

วันที่ 1

 • 08.30-09.00น.         ลงทะเบียน
 • 09.00-12.00น.         มลพิษทางอากาศและผลกระทบกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษอากาศจากภาคอุตสาหกรรม การป้องกันมลพิษ
 • 12.00-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-16.00น.          เทคนิคการเดินระบบบำบัดมลพิษอากาศการตรวจประสิทธิภาพของระบบบำบัดมลพิษอากาศปัญหาในการเดินระบบและวิธีแก้ไข

วันที่ 2

 • 08.30-09.00น.         ลงทะเบียน
 • 09.00-12.00น.         ความรู้เบื้องต้นเรื่องการควบคุมฝุ่นละอองก๊าซและไอและกลิ่นเทคโนโลยีการเผาไหม้ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม
 • 12.00-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-16.00น.          การควบคุมดูแลกากของเสียจากระบบบำบัด

                                           ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบคุณภาพอากาศและการรายงานผล

วันที่ 3

 • 08.30-09.00น.         ลงทะเบียน
 • 09.00-12.00น.         อุปกรณ์และเทคนิคในการควบคุมมลพิษก๊าซและไอจากโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 12.00-13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00-15.00 น.         การแก้ไขปัญหาจากระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและการดูแลอุปกรณ์สนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 15.00-16.00 น.        สอบประเมินผล

สอบวัดความรู้ ต้องผ่านร้อยละ 60 จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.45-12.00 น. และ  14.45-15.00 น.

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมอบรม