logo thailand vison zero

ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการทํางานให้ประสบผลสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ซึ่งผลที่ได้รับก็นําประโยชน์ไปสู่ตัวพนักงานเอง ส่วนประโยชน์ที่ผู้บริหารได้รับหลักๆ คือ ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์การทํางานในระบบความปลอดภัย

โอสถสภาใช้ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยใช้กฎทอง 7 ประการ ในการกําหนดนโยบายระดับองค์กรและทบทวนตนเองโดยใช้  SELF EVALUATION  โดยการหา GAP ANALYSIS เพื่อให้พนักงานทุกคนปลอดอุบัติเหตุ

เราเชื่อว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งปลอดภัยได้อย่างแท้จริง จนกว่าทุกคนจะปลอดภัย คิด ทบทวนให้รอบคอบก่อนลงมือทํา ทุกครั้ง ทุกวัน โดยไม่ต้องสนใจว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

เราระลึกอยู่เสมอว่าพนักงานลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกคน คือคนในครอบครัวของเรา ซึ่งต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยเสริมสร้างระบบการทํางาน ทั้งด้าน SAFETY HEALTH และ WELLBEING ให้เกิดความผาสุกและความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา ตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้านมาทํางานในแต่ละวัน จนถึงกลับบ้านไปเจอครอบครัวที่รออยู่