หลักสูตร : ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย (42 ช.ม.)

แผนอบรม

หลักการและเหตุผล

               กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๑ นายจ้างตามข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยและไม่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับวิชาชีพ จำนวนหนึ่งคน เป็นผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยประจำสถานประกอบกิจการ เพื่อทำหน้าที่เฉพาะด้านบริหารบังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานความปลอดภัยในการแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง หากบุคคลที่นายจ้างแต่งตั้งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

               Ministerial Regulation on provision of occupational safety officers, personnel, unit or a group of personnel in order to implement OSH  in the establishment of the year 2565, clause 41 the employer according to clause 38 and clause 39 must arrange for one employee who has passed the safety unit manager training course and who is not a safety officer at the professional level to be the safety unit manager of the workplace to perform specific administrative commands and be responsible for the performance of the safety unit in case of  appointing the safety unit manager under paragraph one. If the person appointed by the employer used to be a safety officer at professional level  those persons shall be exempt from having to complete the safety unit manager training course.  

ระยะเวลาการอบรม

  •  7 วัน (42 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 16,500 บาท

  • 15,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

วันที่ 1 (Day 1)  
08:30-08:45  น. ลงทะเบียน (Registration)
08:45-09:00 น. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม  (Pretest)
09:00-12:00 น.

หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารหน่วยงานความปลอดภัย (Chapter1 Safety unit management)

 

(ก) หน้าที่ของหน่วยงานความปลอดภัย (Duties of safety unit)

(ข) บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยความปลอดภัยและการพัฒนาการเป็นผู้บริหาร (Roles, duties of safety unit manager and development to be manager)

(ค) กลยุทธ์การบริหารหน่วยงานความปลอดภัย (Management strategy of safety unit)

12.15-13.15 น. พักทานอาหารเที่ยง (Lunch)
13:15-16:30 น.

หมวดวิชาที่ ๒ การบริหารงานตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ (Chapter 2  OSH&E laws in workplace)

 

(ก) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นๆ   (OSH&E laws of Ministry of labour and other organizations)

(ข) กลยุทธ์การจัดการตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Management strategy according to OSH&E laws)

วันที่ 2 (Day 2)  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  (Registration)
09:00-16:30 น.

หมวดวิชาที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Chapter 3  Risk management and  risk controlling plan)

 

(ก) แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยง (Concept of risk management)

(ข) เทคนิคการจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารการจัดการความเสี่ยง (Risk management techniques and risk controlling plan)

(ค) การกำกับ ติดตาม และการรายงานผลการบริหารการจัดการความเสี่ยง (Directing, follow up and reporting of risk management result)

วันที่ 3 (Day 3)  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  (Registration)
09:00-16:30 น.

หมวดวิชาที่ ๔ การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน (Chapter 4 Suggestion preparation of accident, disaster and occupational diseases)

 

(ก) แนวคิดในการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน (Concept of suggestion preparation of accident, disaster and occupational diseases)

(ข) การจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการทำงานด้านอาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และโรคจากการทำงาน (Suggestion preparation of safety management on occupational health, industrial hygiene and occupational diseases)

(ค) การจัดทำข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านวิศวกรรม (Suggestion preparation concerning safety engineering management)

วันที่ 4 (Day 4)  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  (Registration)
09:00-16:30 น.

หมวดวิชาที่ ๕ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Chapter 5  OSH&E administration)

 

(ก) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (OSH-MS and Audit)

(ข) การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน (Follow up,  performance assessment, OSH performance report)

(ค) จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และของสถานประกอบกิจการ (Prepare a manual on occupational safety, health and working environment of the responsible unit and of the establishment)

(ง) แนวคิดการจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน (OSH administrative concept)

(จ) การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับองค์กร (Organizing work safety activities that are appropriate to the organization)

วันที่ 5 (Day 5)  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  (Registration)
09:00-16:30 น.

หมวดวิชาที่ ๖ การฝึกปฏิบัติ (Chapter 6 Work shop)

 

(ก) การฝึกปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Risk management work - shop of risk management plans and suggestions for managing risks in safety, occupational health and working environment)

(ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Practice in establishing management system for occupational safety, health and  environment)

วันที่ 6 (Day 6)  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  (Registration)
09:00-16:30 น.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง (A workshop in which participants must develop a risk management plan)

วันที่ 7 (Day 7)  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  (Registration)
09:00-16:30 น.

นำเสนอรายงานการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการของตน (Present a report on the preparation of risk management plans in their workplaces)

16:30-16:45 น.

ทดสอบหลังการอบรม /มอบวุฒิบัตร (Posttest / Give certificate)

   
หมายเหตุ (Note)

พักทานอาหารว่างเวลา 10:30-10:45 น. และ 14:45-15:00 น. ของแต่ละวัน

Fresh break 10.30-10.45 and 14.45-15.00