หลักสูตร : การประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 

        ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรอง ความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

         สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร มีลักษณะงานดังต่อไปนี้

         1. งานใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินเช่น อุปกรณ์ตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit breaker) และฟิวส์เป็นต้น

         2. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย

         3. งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า

         4. งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้า

         5. งานต่อตัวนำแบบต่างๆ

         6. งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า

         สมาคมฯ ได้รับหนังสือรับรองการเป็นองค์กรอาชีพ ที่สามารถขอหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามมาตรา 26/4 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้  ดังนั้นผู้ที่ผ่านการทดสอบช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าว สามารถเข้ารับการการประเมินช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เป็นการรับประกันว่าสามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องตามขั้นตอน
 • เพื่อให้ได้บุคคลที่มีทักษะฝีมือมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านเป็นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียได้
 • ทําให้มีการพัฒนาและยกระดับฝีมือของผู้ประกอบอาชีพให้มีมาตรฐานฝีมือและทักษะที่สูงขึ้น
 • เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือการจ้างงาน

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 • มีประสบการณ์การทํางานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
 • มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพที่ขอรับการประเมิน

ระยะเวลาการอบรม

 • 1 วัน

ราคาค่าบริการ

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 900 บาท (สมาชิกสมาคม)
 • 1,000 บาท

วิธีการยื่นเข้ารับการประเมิน

 • สมัครออนไลน์เพื่อสํารองที่นั่ง www.shawpat.or.th
 • กรอกแบบ คร.11 (ดาวน์โหลดแบบ คร.11) แนบหลักฐานประกอบการยื่นเข้ารับการประเมิน มายื่นที่สมาคมฯหรือส่งมาทาง Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น ฉบับจริงนํามายื่นใน วันประเมิน
 • เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจเอกสารถูกครบถ้วน
 • ชําระเงิน
 • เข้ารับการประเมิน
 • รับผลการประเมินและรับบัตรรับรองความรู้ความสามารถ

รายละเอียดเพิ่มเติม

116 1

ใบรับรอง

66204 1 66204 2