หลักสูตร : การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม

   

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • ไม่มีค่าใช้จ่าย 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

ภาพกิจกรรมอบรม