ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
66817 บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 18 ชั่วโมง
ดูรายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการอบรมเพิ่มเติม ที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
14/05/2024 - 16/05/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 5,000.00 / 4,800.00 ปิดรับสมัคร
67032 บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 18 ชั่วโมง
ดูรายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการอบรมเพิ่มเติม ที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
17/07/2024 - 19/07/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 5,000.00 / 4,800.00
  • 661275 บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 18 ชั่วโมง
    ดูรายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการอบรมเพิ่มเติม ที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    27/08/2024 - 29/08/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 5,000.00 / 4,800.00
  • 661276 บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 18 ชั่วโมง
    ดูรายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการอบรมเพิ่มเติม ที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    20/11/2024 - 22/11/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 5,000.00 / 4,800.00