ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
67033 บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 6 ชั่วโมง
ดูรายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการอบรมเพิ่มเติม ที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
21/06/2024 - 21/06/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 1,800.00 / 1,600.00 ปิดรับสมัคร
661273 บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 6 ชั่วโมง
ดูรายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการอบรมเพิ่มเติม ที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
26/08/2024 - 26/08/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 1,800.00 / 1,600.00 ปิดรับสมัคร
661274 บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 6 ชั่วโมง
ดูรายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการอบรมเพิ่มเติม ที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง
19/11/2024 - 19/11/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 1,800.00 / 1,600.00 ปิดรับสมัคร