ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
66820 การใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาเบื้องต้น (1วัน) 30/04/2024 - 30/04/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 3,000.00 / 2,500.00
  • 661129 การใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาเบื้องต้น (1วัน) 02/08/2024 - 02/08/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 3,000.00 / 2,500.00
  • 661130 การใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาเบื้องต้น (1วัน) 17/12/2024 - 17/12/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 3,000.00 / 2,500.00