ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
65325 มาตรฐานสากลที่ใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 28/02/2023 - 28/02/2023 อบรม Online ผ่าน Application ZOOM 1,200.00 / 1,000.00
  • 65327 มาตรฐานสากลที่ใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 27/03/2023 - 27/03/2023 อบรม Online ผ่าน Application ZOOM 1,200.00 / 1,000.00