ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
66649 การดับเพลิงขั้นสูง 25/04/2024 - 26/04/2024 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000.00 / 12,000.00
  • 66650 การดับเพลิงขั้นสูง 17/05/2024 - 18/05/2024 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000.00 / 12,000.00
  • 66651 การดับเพลิงขั้นสูง 14/06/2024 - 15/06/2024 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000.00 / 12,000.00
  • 66652 การดับเพลิงขั้นสูง 25/07/2024 - 26/07/2024 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000.00 / 12,000.00
  • 66653 การดับเพลิงขั้นสูง 22/08/2024 - 23/08/2024 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000.00 / 12,000.00
  • 66654 การดับเพลิงขั้นสูง 19/09/2024 - 20/09/2024 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000.00 / 12,000.00
  • 66655 การดับเพลิงขั้นสูง 18/10/2024 - 19/10/2024 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000.00 / 12,000.00
  • 66656 การดับเพลิงขั้นสูง 21/11/2024 - 22/11/2024 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000.00 / 12,000.00
  • 66657 การดับเพลิงขั้นสูง 19/12/2024 - 20/12/2024 ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์ (อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) 12,000.00 / 12,000.00