ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
65254 ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ
ทฤษฎี / ปฏิบัติ
08/03/2023 - 10/03/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 5,500.00 / 5,000.00
  • 65255 ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ
    ทฤษฎี / ปฏิบัติ
    06/07/2023 - 08/07/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 5,500.00 / 5,000.00
  • 65256 ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ
    ทฤษฎี / ปฏิบัติ
    01/11/2023 - 01/11/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 5,500.00 / 5,000.00