ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
65123 การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในที่อับอากาศ 27/04/2023 - 27/04/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 4,000.00 / 3,500.00
  • 65124 การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในที่อับอากาศ 25/08/2023 - 25/08/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 4,000.00 / 3,500.00
  • 65125 การตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในที่อับอากาศ 18/12/2023 - 18/12/2023 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 4,000.00 / 3,500.00