ID ชื่อหลักสูตร วันที่อบรม สถานที่ ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี7%)
สมัครอบรม
66629 การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์) 02/04/2024 - 02/04/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,000.00
  • 66630 การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์) 02/05/2024 - 02/05/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,000.00
  • 66631 การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์) 10/06/2024 - 10/06/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,000.00
  • 661163 การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์) 08/07/2024 - 08/07/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,000.00
  • 661164 การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์) 22/08/2024 - 22/08/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,000.00
  • 661165 การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์) 02/09/2024 - 02/09/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,000.00
  • 661168 การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์) 08/10/2024 - 08/10/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,000.00
  • 661166 การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์) 04/11/2024 - 04/11/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,000.00
  • 661167 การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์) 03/12/2024 - 03/12/2024 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ซอยบรมราชชนนี 79 เขตตลิ่งชัน) 2,500.00 / 2,000.00