ใบสมัครอบรม

ข้อมูลหลักสูตร

-

ข้อมูลผู้สมัคร

*มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก คลิก

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลเดียวกันกับที่อยู่บริษัท

ข้อมูลผู้เข้าอบรม

# ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน เลขพาสปอร์ต อายุ ประเภทอาหาร เบอร์โทรผู้เข้าอบรม

ข้อมูลอื่นๆ

* หมายเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดส่งข้อมูลยืนยันการอบรม กรุณาระบุ อีเมล ของท่านให้ถูกต้อง
หมายเหตุ : เช็ค สั่งจ่ายในนาม "สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ"

ความยินยอมให้สมาคมฯเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

  ข้าพเจ้ายินดีรับข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร สิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นพิเศษ และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้าของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และยินยอมให้สมาคมฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการดำเนินการดังกล่าวได้ รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากสมาคม กรุณาติดต่อ โทร. 0 2884 1852 ต่อ 101-104