ฐานิตดา  คล้ายยา

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหาร

ฐานิตดา  คล้ายยา

รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

รัตนาภรณ์  เสือขำ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและธุรการ

ภูริทรรศน์  อันทรง

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

พรทิพย์  สุขพลาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารโครงการพิเศษและเครือข่ายสมาชิกสัมพันธ์

ชลัยย์กร  ประเสริฐอดิศร

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและระบบสารสนเทศ

ศักรนันท์  เตวะสุข

หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่

ธนภรณ์  ทะศรีแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและโครงการพิเศษ อาวุโส

นพวรรณ  ศรีคราม

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์ อาวุโส

ฤดีมาศ  แสนนา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล อาวุโส

สุเทพ  ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส

วรากรณ์  วัฒนากูล

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง อาวุโส

บุษบา  ชาญวารินทร์

เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส

เอกอนงค์  การสุรสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บัญชี อาวุโส

ปิยะนุช  พิมพ์มณี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

จิราภรณ์  ขจิตวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่บัญชี

อุษา  จำปาทอง

เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย

จันทนี  อิ่มสำราญ

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

นาถฤทัย  อภิรติพรพิมล

เจ้าหน้าที่การเงินรับ

ปภาพิต  ศรีดาชาติ

เจ้าหน้าที่เลขานุการและธุรการ

ละอองดาว  ปรีเปรม

เจ้าหน้าที่พัสดุและครุภัณฑ์

ศิรวิทย์   หวังชะนะ

เจ้าหน้าที่สื่อประชาสัมพันธ์

อภิเดช  ฉ่ำเกตุ

เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ

สิมาพร  กรรณแก้ว

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์

นฤมล  กลิ่นด้วง

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ

ซินดี้ วี  พุฒทาจู

เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ

ศิริศักดิ์  ทัพพิจิตร

เจ้าหน้าที่ขับรถ

สมหมาย  พลเส้น

แม่บ้าน

เจริญศรี  อ่ำสอาด

แม่บ้าน

เบญญาภา  แก้วคีรี

แม่บ้าน

ลำดวน  วงศ์ษาคำ

แม่บ้าน

สุทัศน์  ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ธีรชัย  เขียวเม่น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

จรูญโรจน์  น้อยเล็ก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สมาน  ทองปุก

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย