การสำรวจความปลอดภัยเพื่อการควบคุมความสูญเสีย

( Safety Inspection for Loss Control)

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความปลอดภัตามแผนเป็นวิธีการที่ดีที่สุด นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด และมี ประสิทธิผลที่สุดในการค้นหาปัญหา หรือความเสี่ยงที่ก่อนที่จะเกิดความสูญเสีย (Pro-contact) ความจำเป็นที่เจ้าของงานต้องทำการตรวจสอบตามแผนอย่างสม่ำเสมอเกิดจากแนวคิดที่ว่า “ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบตลอดเวลา” เพราะในการทำงานอย่างมีความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ อาทิ เช่น บุคลากร สภาพการทำงาน สภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ ฯลฯ ดังนั้นเจ้าของงานจึงควรตระหนักในเหตุนี้ และจัดให้มีการค้นหาปัญหาทั้งจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจากการกระทำของผู้ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะได้หาแนวทางป้องกันและควบคุมความสูญเสียได้ทันเหตุการณ์และต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทำการสำรวจความปลอดภัยและชี้บ่งอันตรายที่แฝ้งเร้นอยู่ในสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. เพื่อทำการแก้ไขป้องกันก่อนที่อันตรายจำนำมาสู่การเกิดอุบัติการณ์
 3. เพื่อประเมินระดับความปลอดภัยเบื้องต้นของสถานประกอบกิจการ

วิธีการดำเนินการสำรวจ

 1. ประชุม ร่วมกับ จป.วิชาชีพ/ผู้ประสานงานความปลอดภัยของสถานประกอบกิจการเพื่อเตรียมการสำรวจความปลอดภัย
 2. ทำการ walk through survey เบื้องต้นก่อนสำรวจในรายละเอียด
 3. ผู้เชี่ยวชาญใช้แบบสำรวจความปลอดภัยในการชี้บ่งอันตรายแ
 4. ทำการสรุปผลการสำรวจเพื่อการแก้ไขปรับปรุงและประเมินระดับคะแนจากการสำรวจ
 5. จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจ

ผู้สำรวจ

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ ทำงาน(ประเทศไทย)


ระยะเวลาในสำรวจ

 • 1 วัน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สถานประกอบกิจการได้ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อนำไปสู่การวางแผนในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อควบคุมความสูญเสีย
 2. เป็นการพัฒนาและยกระดับความปลอดภัยของ สถานประกอบกิจการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  

 • คุณอมรรัตน์  อ่อนดี  โทร. 061-3978484
   
 •  โทร 0 2884 1852 ต่อ 401-409
   
 • โทรสาร: 0 2884 1852 กด 410 หรือ 02-4087682

อีเมล์:

:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
:     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน