บริการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานและการให้การปรึกษาด้านพลังงาน
ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพ.ศ. ๒๕๕๒


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมให้สามารถปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพ.ศ. ๒๕๕๒
  • เพื่อเป็นข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขและดาเนินการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอ้างอิงตาม หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมพ.ศ. ๒๕๕๒


แนวทางการดาเนินการ

  • ดาเนินการตรวจสอบการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน โดยประสานงานกับเจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมเพื่อดาเนินการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน โดยกระทาในลักษณะของการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  • ให้คาปรึกษา การดาเนินงาน การการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน จัดฝึกอบรมภายในด้านจิตสานึกด้านพลังงาน ในสถานประกอบการ รวมถึงให้คาแนะนาในการจัดทารายงานการจัดการพลังงาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

โทร 0 2884 1852 ต่อ 401-409
  • คุณอมรรัตน์   อ่อนดี โทร.061-3978484
โทรสาร: 0 2880 4591

อีเมล์:

:     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
:    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน