บริการให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยฯ


บริการตรวจประเมินความปลอดภัยฯ เพื่อแสดงความสอดคล้องตามกฎหมาย

  • การประเมินสถานที่และให้คำแนะนำปรึกษาการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย

 

  • การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการ


  • การตรวจประเมินการบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)


  • การตรวจความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสีย  • การประเมินความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน