ทักทายคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
สวัสดี มิงกะลาบา มิง-กะ-ลา-บา
ขอบคุณ เจซูติน บาแด เจ-ซู-ติน-บา-แด
สบายดีไหม เนก็องบาตะล้า เน-ก็อง-บา-ตะ-ล้า
ยินดีที่ได้รู้จัก ตุ๊ยยาดา หวันตาบ่าแด ตุ๊ย-ยา-ดา-หวัน-ตา-บ่า-แด
พบกันใหม่ อะติดตุ๊ย อะ-ติ๊ด-ตุ๊ย
ลาก่อน เจ๊ะ โจร แม่ เจ๊ะ-โจน-แม่
นอนหลับฝันดี อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ อิม-แม่-เก๊า-แม่-บ่า-เสะ
เชิญ ดี เน ยา มา ดี-เน-ยา-มา
ใช่ โฮ๊ะ เด โฮ๊ะ-เด
ไม่ใช่ มาโฮ๊ะบู มา-โฮ๊ะ-บู
อากาศดีจัง ยาดิอุตุเกาแน่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เกา-แน่
อากาศร้อนมาก ยาดิอุอุตุปูแด่ ยา-ดิ-อุ-อุ-ตุ-ปู-แด่
อากาศหนาวมาก ยาดิอุตุเอแด่ ยา-ดิ-อุ-ตุ-เอ-แด่
ไม่เป็นไร ปามามับชิบบู ปา-มา-มับ-ชิบ-บู
ขอโทษ เตา บั่น บ่า เต่ เตา-บั่น-บ่า-แด่
สวัสดีตอนเช้า มะแนะมิงกะลาบาชิ่น มะ-แนะ-คีน-มิง-กะ-ลา-บา-ชิ่น
สวัสดีตอนเที่ยง เนะเหล่มิงกะลาบา เนะ-แหล่-คีน-มิง-กะ-ลา-บา
สวัสดีตอนบ่าย นิเหล่มิงกะลาบา เนะ-แหล่-คีน-มิง-กะ-ลา-บา
สวัสดีตอนเย็น เงียะเหน่มิงกะลาบา หยะ-เหน่-คีน-มิง-ก-ะลา-บา
ราตรีสวัสดิ์ เอ็กแมต กองบ่าเซ่ เอ็ก-แมต-กอง-บ่า-เซ่
คุณสบายดีไหม เนเก้าบาตะล่า เหน่-กอง-แยะ-ลา
ฉันสบายดี ขอบคุณ เนก็องบาเด เจซูบ่าแบ เน-กอง-บ่า-แด่- เจ-ซู-แบ
งานยุ่ง เชาเด่ โชะ-แด่
ฉันชื่อ… จะมะ/จะหน่อ น่าแมก๊ะ ... จะ-มะ/จะ-หน่อ หน่า-แหม่-กะ ...
ฉันเป็นคนไทย จะมะ/จะหน่อ โยเดีย ลูเมียว พยิ่ด แด จะ-มะ/จะ-หน่อ โย-เดีย-ลู-เมียว พะ-หยิ่ด แด
ฉันอายุ...ปี จะมะ/จะหน่อ อเต๊ด ... นิด จะ-มะ/จะ-หน่อ อะ-แต๊ะ ... นิด
ยินดีที่ได้รู้จัก เตว้ ยะต่าวานต่าบ่าแด่ ตะ-เว้-ยะ-ต่า-วาน-ต่า-บ่า-แด่
ลาก่อน ต๊า ตา ต๊า-ตา
ดูแลตัวเองนะ ดู้ดู่ดู่กะยิ้วไซ้นา ตุ้-ห่า-ตู่-กะ-ยุ-ไส้-บ่า
ขอโทษ กะด้อ กะ-ด้อ
กรุณาช่วยฉันหน่อย เจซูพิ่วบี กูยีบา จะมะ/จะหน่อ เจ-ซู-พิ่ว-บี กู-ยี-บา
ฉันขอใช้ห้องน้ำได้ไหม เองตาตัวเคว่นพิ่วบ่า เอง-ตา-ตัว-เคว่น-พิ่ว-บ่า
ขอให้มีความสุข(คำอวยพร) ปายเส่ ชาน-ต่า-บ่า-เส่
คุณพูดอังกฤษได้ไหม อิงลิชสะก้าเปียวตัดล่า อิง-ลิด-สะ-กา-เปียว-ตัด-ล่า
เปิด พ้วย พวิ้น
ปิด เป้ก เป้ก
ทำงาน อะลกลก อะ-โละ-โล่ะ
หิว ไบซ้าเดะ ไบ้-ส่า
กิน ซา ซา
กระหาย หยี่ส่าเด่ เหย่-ส่า-เด่
ดื่ม เต้า เต้า
อิ่ม วะบี วะ-บี
ร้อน ปู่เด่ ปู่-แด่
หนาว ชานเด่ ชาน-แด่
ง่วงนอน เอ๊กไง่เด่ เอ๊ก-ไง่-แด่
สบาย เหน่ เหน่
ไม่สบาย เหน่มะเก๊าบู๊ เหน่-มะ-เกา-บู
มีความสุข เซ็กเปี่ยวเด่ แซะ-เปี่ยว-แด่
เหนื่อย ม๊อเหน่ มอ แด่
ชอบ ใจ้เด่ ใจ้-แด่
ไม่ชอบ มะใจ้บู๊ มะ-ใจ้-บู
นั่ง ไถ่ ไถ่
นอน เอ๊ก เอ๊ก
ยืน ท่ะ ท่ะ
เดิน ลางเช่า ลาน-เช่า
วิ่ง ปี ปี
ฉันทำงาน จะนออะลกลก จะ-มะ-อะ-โละ-โละ-เหน่-แด่
ฉันทานข้าว จะนอเทเมซา จะ-มะ-ทะ-มิน-ซา-เหน่-แด่
เธอทำงานเหนื่อย คัมยาม๊อเหน่อะลกลก จะ-มะ-อะ-โละ-มอ-แด่
เขาหิวน้ำ ตูหยี่ส่าเด่ ตู่-เหย่-ส่า-แด่

อาหารคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
อาหารเช้า เมเนะซะ เม-เนะ-ซะ
อาหารกลางวัน ฉเรซะ ชะ-เร-ซะ
อาหารเย็น ยะซะ ยะ-ซะ
อาหารค่ำ ยะซะ ยะ-ซะ
ข้าว แฮะ แฮะ
น้ำ หยี่ หยี
น้าชา หยี่นุย หยี่-นุย
น้ำแข็ง หยี่เค หยี่-เค
กาแฟ ก่อฝี่ ก่อ-ฝี่
กาแฟเย็น ก่อฝี่เอ ก่อ-ฝี่-เอ
กาแฟร้อน ก่อฝี่จาน ก่อ-ฝี่-จาน
นม นุ่ก นุ่ก
ครีม ไล ไล
น้ำผลไม้ แต็ดตี่ยี่ แต็ด-ตี่-ยี่
เนื้อหมู แว้ตตา แว้ด-ตา
ไก่ เจ้ดตา แจ้ด-ตา
ปลา งา งา
เนื้อวัว อเมตา อะ-เม-ตา
ผัก ฮิมย่วน ฮิม-ย่วน
ผลไม้ ติดตี่ ติด-ตี่
อร่อย กงเหน กง-เหน
ไม่อร่อย สะกงยุ่ง สะ-กง-ยุ่ง
เผ็ด เชเด เช-เด
หวาน โชเด โช-เด
เปรี้ยว ชินเด ชิน-เด
เค็ม หงานเด หงาน-เด
ก๋วยเตี๋ยว เข้าซอย เข้า-ซอย
น้ำแกง อีเย่ อี-เย่
ของหวาน โม่งโชเด โม่ง-โช-เด
ขนม โมก โมก
ไอศครีม หยี่เคโมก หยี่-เค-โมก
โต๊ะอาหาร สะบวยอะซาอะส่า สะ-บวย-อะ-ซา-อะ-ส่า
เก้าอี้ กะหล่าไถ่ กะ-หล่า-ไถ่
จาน ปะแกน ปะ-ก่าน
ชาม ปะแกนโอ ปะ-ก่าน-โอ
จาน/ถ้วยเล็กๆ ด้วย ขั๊ว
ช้อน โชน สู่น
เกลือ ซา ซา
น้ำตาล ตะจา ตะ-จา
น้ำปลา งำปเยียหยี่ ง่าน-เปี่ย-เหย่
พริกป่น ด่าเจี๊ยะโมะ ตะ-โยะ-โม่น
พริกไทย ง่ะโยวกองโมะ ง่ะ-โยะ-เกา-โม่น
น้ำส้มสายชู เจ้าเธียงเย่ เจ้า-เฉี่ยน-เหย่
ช้อนกลาง สุ่ง สู่น
ส้อม คะยีน คะ-ยีน
ตะเกียบ ตู่ ตู่
แก้วน้ำ ยี่กั๊ว ยี่กั๊ว
ถ้วยน้ำชา ด้วยจาน และ-แพะ-ขั้ว
ถ้วยกาแฟ ด้วยก่อฝี่ ก่อ-ฝี่-ขั๊ว
กาน้ำชา ขะยา ขะ-ยา
หลอดดูดน้ำ ไป่ ไป้
ผ้าเช็ดปาก เละไก่หว่า และ-โต๊ะ-ปะ-หว่า
กระดาษทิชชู่ สักกู ติ๊ช-ชู
ไม้จิ้มฟัน ตั่วจ่าถูเดอ ตัว-จา-โท-ต่าน
ตู้เย็น หยี่เคเต๊ดต่า เหย่-แค-แต๊ะ-ต่า
ถังขยะ อะไม่มอง อะ-ไม่-โบง
ข้าวผัด ทมินจอว ทะ-มิน-จอ
ข้าวต้ม ซามปะยื่ว ส่าน-ปโยะ
บะหมี่ เข้าซอย เข้า-ซอย
ไข่ดาว เจะ อู้ อะ ฉิง เจะ-อู้-จ่อ
ไข่เจียว เจะอู้จอ เจะ-อู้-เข้า-จ่อ
ไข่ต้ม เจะอู้ เจะ-อู้-ปโยะ
ซอสพริก เพอะเย้าซี่ งะ-โยะ-สี่
ซอสมะเขือเทศ คะยั้นเซียนซี ขะ-ย่าน-เฉี่ยน-สี่
น้ำสลัด ยีแรแร ชะ-สะ-เหย่
เนย ท้อบั้ก ท้อ-บั้ก
แยม แจม แจม
ฉันกิน...ไม่ได้ จะมะ/จะหน่อซา...มะบู๊ จะ-มะ/จะ-หน่อ-ซา-โละ-มะ-ยะ-นู
ฉันแพ้...(อาหาร) จะมะ/จะหน่อมะใจ้บู๊...
อะซาอะส่า
ตี่-อะ-ซา-อ่ะ-ส่า-จะมะ/จะหน่อ- แนะ มะแต๊ะบู


การนับเลข เวลาคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
หนึ่ง ติ๊ ติ๊
สอง นิ นิ
สาม โตง โตง
สี่ เล เล
ห้า งา งา
หก เช่า เช่า
เจ็ด ข่น ข่น
แปด ชิ ชิ
เก้า โก โก
สิบ ต้ะเส่ ต้ะ-เส่
วัน เยะ,เนะ เยะ,เนะ
สัปดาห์ เดอะแปะ เดอะแปะ
เดือน ล่า ล่า
ปี นิ นิ
กี่โมงแล้ว ปะนันนาหยีได้ ปะ-นัน-นา-หยี-ได้
ชั่วโมง หน่าหยี่ หน่า-หยี่
นาที มีนีท มี-นีด
เวลาช่วงเช้า (AM) เนียแนะอะเฉ่ย เนีย-แนะ-อะ-เฉ่ย
ตี 1 มูนนะ ดันนายี มูน-นะ ดัน-นา-ยี
ตี 2 มูนนะ นันนายี มูน-นะ นัน-นา-ยี
ตี 3 มูนนะ ตงนายี มูน-นะ ตง-นา-ยี
ตี 4 มูนนะ ลีนายี มูน-นะ ลี-นา-ยี
ตี 5 มูนนะ มานายี มูน-นะ มา-นา-ยี
6 โมง บันแนะ ชองนายี บัน-แนะ ชอง-นา-ยี
7 โมง บันแนะ คุณนะนายี บัน-แนะ คุน-นะ-นา-ยี
8 โมง บันแนะ ชมนายี บัน-แนะ ชม-นา-ยี
9 โมง บันแนะ กูนายี บัน-แนะ กู-นา-ยี
10 โมง บันแนะ เซนายี บัน-แนะ เซ-นา-ยี
11 โมง บันแนะ เซเต็นนายี บัน-แนะ เซ-เต็น-นา-ยี
12.00 น. เที่ยง มูนเดะ เซ็นเต็นนายี มูน-เดะ เซ็น-เต็น-นา-ยี
เวลาช่วงบ่าย (PM) มูลเดะ เซ็นนันนายีขอเดะ มูล-เดะ เซ็น-นัน-นา-ยี-ขอ-เดะ
13.00 น. มูนเละ ดันนายี มูน-เละ ดัน-นา-ยี
14.00 น. มูนเละ นันนายี มูน-เละ นัน-นา-ยี
15.00 น. มูนเละ ตงนายี มูน-เละ ตง-นา-ยี
16.00 น เนี่ย ลีนะหยี เนี่ย ลี-นะ-หยี
17.00 น เนี่ยมานาหาหยี เนี่ย-มา-นา-หา-หยี
18.00 น. เนี่ยชวานาหยี เนี่ย-ชะ-วา-นา-หยี
19.00 น. เนี่ยโคนันหยี เนี่ย-โค-นัน-หยี
20.00 น. เนี่ยชินนาหยี เนี่ย-ชิน-นา-หยี
21.00 น. เนี่ยโกหาหยี เนี่ย-โก-หา-หยี
22.00 น. เนี่ยเนวาหยี เนี่ย-เน-วา-หยี
23.00 น. เนียเนทเดนนาหยี เนีย-เนด-เดน-นา-หยี
24.00 น. เนียเชทนันนาหยี เนีย-เชด-นัน-นา-หยี
19 ซะโก แซะ-โก
37 โตงเส่ข่น โตง-แซะ-ขุ่น
890 ชิหย่าเส่ ชิด-หย่า-โก-แส่
4723 เลเถ่าข่นหย่านะชะโตง เล-เถ่า-ขุ่น-หน่ะ-อย่า-หน่ะ-แชะ-โตง
16481 ตะเต๊าเช่าเถ่าเลหย่าชิเส่ติ๊ ตะ-เตา-เช่า-ถ่อง-เล-หย่า-ชิด-แซะ-ติ๊ด
100000 ตะเต๊ง ตะ-เตง
830000 ชิเต๊งโตงเต๊า ชิด-เตง-โตง-เตา
1000000 ตะต๊าง ตะ-ตาน
เวลา

วันจันทร์ ตะเหนหล่าเนะ ตะ-นี่ง-หล่า-เนะ
วันอังคาร เองกาเนะ อี่ง-ก่า-เนะ
วันพุธ โป่ตุ่ฮูเนะ โปะ-ดะ-ฮู-เนะ
วันพฤหัส จ่าต่าบ่าเต่เนะ จ่า-ต่า-บ่า-เต่-เนะ
วันศุกร์ เต๊าจ่าเนะ เต๊า-จ่า-เนะ
วันเสาร์ สะเหน่เนะ สะ-เหน่-เนะ
วันอาทิตย์ ตะเนงกะหนุ่ยเนะ ตะ-เนง-กะ-หนุ่ย-เนะ
วันหยุด นาเยะ นา-แยะ
วันนี้ ดีเนะ ดี่-เนะ
วันพรุ่งนี้ มาแนะเพียน มะ-แนะ-เฝี่ยน
เมื่อวาน มะเนี้ย มะ-เนะ-กะ
เดือน


มกราคม ซันนัวยี สั่น-หน่ะ-หว่า-หลี่
กุมภาพันธ์ เพพาวายี เพ-พอ-หว่า-หลี่
มีนาคม มัช มัช
เมษายน เอบี เอ่-ปี่
พฤษภาคม เม เหม่
มิถุนายน ซน สู่น
กรกฎาคม ซูไล ซู-หล่าย
สิงหาคม อ๊อก๊ก อ๊อ-โก้ะ
กันยายน เซ็บเทมบา เซ็บ-ตีน-บา
ตุลาคม อ๊อกโทบา เอ้า-โต่-บ่า
พฤศจิกายน โนเว็มบา โน-หวี่น-บ่า
ธันวาคม ดีเซ็มบา ดี-ซีน-บา
15 นาที ชะงามินิ้ด ชะ-งา-มิ-นิ้ด
30 นาที โตงเส่มินิ้ด โตง-เส่-มิ-นิ้ด
45 นาที เลเส่งามินิ้ด เล-เส่-งา-มิ-นิ้ด


ช้อปปิ้งคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
ราคาเท่าไร ซินนงเชเหล้าดง ซิน-นง-เช-เหล้า-ดง
ลดราคาได้ไหม ซินนงโชวิดูลานะ ซิน-นง-โช-วิ-ดู-ลา-นะ
เงินทอน โป๊ะแชนอาน โป๊ะ-แชน-อาน
เงินสด โป๊ะแชน โป๊ะ-แชน
บัตรเครติด - -
ราคาแพง สินนงจิเย่ สิน-นง-จิ-เย่
ราคาถูก สินนงบ่เด่ สิน-นง-บ่อ-เด่
ซื้อ แวแม แว-แม
ไม่ซื้อ บ่แวแม บ่อ-แว-แม
เสื้อผ้า เอนจี เอน-จี
รองเท้า แพนนะ แพน-นะ
เครื่องสำอางค์ เนียนาเลียน
เซียนเดฮา
เนีย-นา-เลียน-
เซียน-เด-ฮา
ยา เซ เซ
เครื่องใช้ไฟฟ้า มีโต๊ะเปียนชี มี-โต๊ะ-เปียน-ชี
กระเป๋า ปะตาเอ๊ะ ปะ-ตา-เอ๊ะ
กระเป๋าสตางค์ โบ๊ะลาเอ๊ โบ๊ะ-ลา-เอ๊
หนังสือเดินทาง มะโปงดีน มะ-โปง-ดีน
แว่นตา แมยะก์หมั่น แม-ยะ-หมั่น
นาฬิกาข้อมือ และก์ป๊ะก์หน่าหยี่ และ-ป๊ะ-หน่า-หยี่
หมวก โอ้วก์โท่วกื โอ้ว-โท้ว
กางเกง เบาน์บี่ เบา-บี่
น้ำหอม เหย่-ฮเมว เหย่-ฮะเมว
ราคาพิเศษ บ่าเล่าช่อ อะ-ทู-เซ
ส่วนลด
(ราคาที่ลดแล้ว)
เสโช่กบ่า เชาะ-เป-แดะ-เซ
ลดได้ไหม 
แพงไปหน่อย
สีซอยามะลา สีจีเย เซ-แน-แน-จี-แด่
ลดได้ สีซอรูยามะลา เชาะ-โละ-ยะ-แด่
ลดไม่ได้ สีซอรูยามะลาวู เชาะ-โละ-มะยะ-เด้า-บู
(แม่ค้าถาม)
ซื้อหรือไม่ซื้อ?
เหว่ลามะเววูลา แหว่-ลา-มะ-แหว่-บู-ลา
ตกลงซื้อ เหว่มะลา แหว่-แหม่
ไม่ซื้อ มะเหว่วูลา มะ-แหว่-บู
จ่ายเงินสด เปไป๊สาน ปะ-สาน-เป-แหม่
บัตรเครดิต บังกัก เค-ดิก-กั๊ต
ผ่อนชำระ งุ่ยซิน หง่าย-ชีน


สิ่งอำนวยความสะดวกคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
ห้องน้ำ เองดา เอง-ดา
โทรศัพท์ อับยาโตงโพง อับ-ยา-โตง-โพง
โทรศัพท์สาธารณะ - -
บัตรเติมเงิน โบ๊ะแชนเทกเกะ โบ๊ะ-แชน-เทก-เกะ
โทรศัพท์มือถือ ละไก่โพง ละ-ไก่-โพง
ตู้ ATM ยงเอทีเอ็ม ยง-เอ-ที-เอ็ม
ผ้าเย็น ปะวาเอ ปะ-วา-เอ
รองเท้าแตะ เพนนันเน เพน-นัน-เน
ผ้าเช็ดตัว โกโตเดแบ้น โก-โต-เด-แบ้น
ผ้าเช็ดหน้า เละไก่หว่า เละ-ไก่-หว่า
กล้องถ่ายรูป ก่าเหม่หร่า ก่า-เหม่-หร่า
กล้องวีดีโอ ดับโพงยายเดห่า ดับ-โพง-ยาย-เดห่า
วิทยุ เหรี่ดี่โหย่ เหร่-ดี่-โหย่
แปรงสีฟัน ฏวาไต้ก์เซ ตะ-วา-ไต้-ต่าน
นาฬิกาปลุก หน่าหยี่โนแซะก์ โน-แซะ-หย่า-หยี่
แก้ว ผั่น์แควะ ผั่น-แค-วะ
หมอน กาวน์โอง กาว-โอง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอม-พิว-เตอ
อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต อิน-เตอร์-เน็ด
ปลั๊ก adapter (ปลั๊ก 2 ขา/ 3 ขา) มี้จู้ มี-โจ-อะ-เป้า
เครื่องปรับอากาศ ลี่งี่แซะ เหล่-เอ-แซะ
พัดลม ปั่งกา ปั่ง-กา
โคมไฟตั้งโต๊ะ มีเกาน์ สะ-บวย-ติ่น-มี-จอง
หมอน เกาโอง เกา-โอง
ผ้าห่ม เส่า เส่า
สบู่อาบน้ำ(ก้อน) ซะก์ปหย่า ซะ-เปี่ย
สบู่อาบน้ำ(เหลว) ซะก์ปหย่า ซะ-เปี่ย-เหย่
แชมพูสระผม เกาฉ่อหยี่ เกา-ฉ่อ-เหย่
ครีมนวดผม กูน์ดี่ชั่น์หน่า กู-ดี่-ชั่น-หน่า
หวี เกาบี บี
สำลีแคะหู น่าเจี้ยะต่อ หน่า-เจี้ยะ-ต่าน
โลชั่น แมยะก์หน่า เลง-เซ-เหย่
เครื่องซักผ้า อะวุก์ฉ่อแซะก์ อะ-วุ-ฉ่อ-แซะ
เตารีด มีปู่ มี-ปู่
ไม้แขวนเสื้อ เอ่จี่จีย์ อิ่น-จี่-เจ้ะ
ไฟฉาย นี้เจียะ ดั๊ด-มี


สกุลเงินคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
สกุลเงิน จ๊าด จ๊าด
ชนิดของเงิน


เหรียญ


1 บาท เดเจีย ตะ-บาท
2 บาท แบนะเจีย หน่ะ-บาท
10 บาท เซเกีย แส่-บาท
ธนบัตร


20 บาท แหนะเซเกีย บาท-หน่ะ-แส่
50 บาท หวาเซเกีย บาท-ง่า-แส่
100 บาท เตยาเกีย บาท-ตะ-อย่า
500 บาท นาหยานเกี่ยะ บาท-งา-อย่า
1000 บาท ตะทัมเชี่ยะ บาท-ตะ-เถ่า


การเดินทางคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
โรงแรม เต้โข่คาน เต้-โข่-คาน
โรงภาพยนต์ โยชินยง โย-ชิน-ยง
โรงละคร แซปวย แซ-ปวย
โรงพยาบาล เซยง ซะ-เยง
พิพิธภัณฑ์ อะฮ่องเก่าเดนีย่า อะ-ฮ่อง-เก่า-เด-นี-ย่า
สถานีตำรวจ เยสะคัน เย-สะ-คัน
ภัตตาคาร เทฆเยาเดะไซ เท-คะ-เยา-เดะ-ไซ
ถนน แล แล
ร้านค้า ไซ ไซ
ห้างสรรพสินค้า สตูไซ สะ-ตู-ไซ
ร้านขายยา ลียองเดไซ ลี-ยอง-เด-ไซ
สวนสาธารณาะ บันเชียน บัน-เชียน
สนามกีฬา กะชาอุย กะ-ชา-อุย
สนามบิน เลยินกวิน เล-ยิน-กะ-วิน
สถานีขนส่งสายเหนือ เหมี่ยวกาเกะ เหมี่ยว-กา-เกะ
สถานีขนส่งสายใต้ ตองกาเกะ ตอง-กา-เกะ
สถานีขนส่งสายตะวันออก อเชกาเกะ อะ-เช-กา-เกะ
ธนาคาร แบงค์ แบ๊ง
รถแท็กซี่ แท็กซ์กา แท็ก-กา
รถเมล์ บ๊ะก์สะกา บ๊ะ-สะ-กา
รถไฟฟ้า ยะทา ยะ-ทา
รถไฟฟ้าใต้ดิน เมเอายะทา เม-เอา-ยะ-ทา
เรือ เล เล
รถท้วร์ มันโลงกา มัน-โลง-กา
เครื่องบิน ลียิมเบียน ลี-ยิม-เบียน
สายการบิน - -
รถสามล้อ ตงเบงชานเย่ ตง-เบง-ชาน-เย่
บ้าน เอ่ง เอ่ง
โรงเรียน เจา ส่า-ตี่น-เจา
ตลาด เช เซ
รถยนต์ กา กา
ป้ายรถเมล์ บ๊ะก์สะกาติ่น์เก่ต๊ะ บัส-กา-ต่าย
วัด โพนจีเจา โพน-จี-เจา
สถานีรถไฟ บูตาโยน บู-ตา-โยน
สวนสัตว์ ตะเละซานโย ตะ-เละ-ซาน-โย
แหล่งช้อปปิ้ง เซส่ายน์มยา เซ-ส่าย-มะ-ยา
โรงพยาบาลอยู่ที่ไหน? เซ้หย่ง เป่หม่าเหล่ เซ้-หย่ง แบ่-หม่า-เหล่
วัดอยู่ที่ไหน? โพนจีเจา เป่หม่าเหล่ โพน-จี-เจา แบ่-หม่า-เหล่
สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน? บูตาโยน เป่หม่าเหล่ บู-ตา-โยน แบ่-หม่า-เหล่
เลี้ยวซ้าย กุ้ยแบ่ แบ่-แบะ-ก้วย
เลี้ยวขวา กุ้ยเหงี่ย หย่า-แบะ-ก้วย
ตรงไป เต้ตัว เต้-ตัว


สุขภาพ
คำศัพท์ คำอ่าน เสียง
ปวดหัว เกา-ไก้
เวียนหัว เกา-มู
ตัวร้อน/เป็นไข้ เพี่ย-แด่
เจ็บคอ แหล่-ชอง-หน่า
ไอ เชา-โซ-แด่
คัดจมูก หน่า-กอง-เป้ะ
ปวดท้อง ไบ๊หน่า
ปวดหลัง จอไก้
ปวดฟัน ตั๊ว-หน่า-แด่
คลื่นไส้ อ่าน-แด่
ท้องร่วง วันเปี้ยด
ท้องผูก วัน-โชะ
ไม่สบายหรือเปล่า เนมะเกาบูลา
หายเร็วๆนะ/รักษาสุขภาพด้วย เหมี่ยน-เหมี่ยน-กอง-บ่า-เส่-จาน-หม่า-เย-กะ-ยุ-ไส้-บ่า