สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้กำหนดแผนจัดอบรมหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค จป.บริหาร และหลักสูตร คปอ. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้   ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องสัมมนาโรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงขอเรียนเชิญท่านส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน ระดับบริหารและคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 


สถานที่อบรม  :  โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)

ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
ราคา/ราคาสมาชิก
(ไม่รวมภาษี 7%)
สมัครอบรม
รายชื่อผู้อบรม
888จป.หัวหน้างาน (ยกเลิกการจัดอบรม)22/01/2558 - 23/01/25582,000 / 1,800
896
จป.บริหาร
19/02/2558 - 20/02/2558
2,000 / 1,800
900
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
24/02/2558 - 25/02/2558
2,000 / 1,800
889
จป.หัวหน้างาน
19/03/2558 - 20/03/2558
2,000 / 1,800
901
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
22/04/2558 - 23/04/2558
2,000 / 1,800
890
จป.หัวหน้างาน
13/05/2558 - 14/05/2558
2,000 / 1,800
894
จป.เทคนิค
20/05/2558 - 22/05/2558
3,300 / 3,000
897
จป.บริหาร
27/05/2558 - 28/05/2558
2,000 / 1,800
902
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
27/06/2558 - 28/06/2558
2,000 / 1,800
891
จป.หัวหน้างาน
20/07/2558 - 21/07/2558
2,000 / 1,800
898
จป.บริหาร
20/08/2558 - 21/08/2558
2,000 / 1,800
903
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
26/08/2558 - 27/08/2558
2,000 / 1,800
892
จป.หัวหน้างาน
22/09/2558 - 23/09/2558
2,000 / 1,800
904
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
15/10/2558 - 16/10/2558
2,000 / 1,800
895
จป.เทคนิค
21/10/2558 - 23/10/2558
3,300 / 3,000
893
จป.หัวหน้างาน
17/11/2558 - 18/11/2558
2,000 / 1,800
899
จป.บริหาร
19/11/2558 - 20/11/2558
2,000 / 1,800
905
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
09/12/2558 - 10/12/2558
2,000 / 1,800                       
(หนังสือเชิญ + ใบสมัคร + อัตราค่าลงทะเบียน + แผนอบรมปี 2558)


ภาพบรรยากาศการจัดอบรม