สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแร
งงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฯ 

         สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการในจังหวัดพิษณุโลก ส่งผู้บริหาร หัวหน้างาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เข้ารับการอบรม สถานประกอบกิจการใดสนใจสามารถ โทรสอบถามได้ที่สำนักงานฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5528 2191 , 0 5525 8869


หลักสูตร อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
1 รุ่น ๆ ละ 60 คน (อบรม 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง)

  •  อบรมวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557   สถานที่อบรม  โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
    (เลื่อนจากวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557)


หลักสูตร อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
1 รุ่น ๆ ละ 60 คน (อบรม 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง)

  •  อบรมวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557   สถานที่อบรม  โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
    (เลื่อนจากวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557) 


หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
1 รุ่นๆ ละ 60 คน (อบรม 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง)

  •  อบรมวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557   สถานที่อบรม  โรงแรมเรือนแพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
    (เลื่อนจากวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557) 


ใบสมัครอบรม


         

       -  ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเลื่อนการอบรมและกำหนดการอบรมใหม่