64176_06.jpg (4501×3001)64176_07.jpg (5001×5001)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.)​ จัดงานความปลอดภัยและอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ โดยทางสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)​ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตความปลอดภัยของแรงงานในสังคมไทย อย่างไรให้อยู่รอด” ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ รศ.ดร. จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ คุณลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม  ดำเนินการสัมมนาโดย คุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของสังคม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ในกลุ่มคนทำงานให้ปลอดภัยในสถานการณ์ปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวได้รับฟังถึงข้อมูลที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 รวมถึงทิศทางของแรงงานไทยในอนาคต ภายใต้มุมมองของนักวิชาการด้านสังคมศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และมุมมองจากตัวแทนนโยบายจากภาครัฐ ซึ่งได้สะท้อนถึงสถานการณ์ที่กลุ่มแรงงานทุกภาคส่วนได้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด Covid-19​ ในขณะนี้

การสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อนี้ ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ทำให้มีผู้เข้าร่วมรับชมมากกว่า 1,300 ราย ผ่านระบบ ZOOM WEBINAR  ทั้งนี้การสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวยังมีอีกหลายหัวข้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดงานสัมมนาออนไลน์ จัดขึ้นวันที่ 16-20 ส.ค. 2564 นี้ได้ที่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_bo-Ay5_5QJSak2WIdvMoxg